5 Lợi Thế Khi Thành Lập Doanh Nghiệp

+ Chỉ cần có 2 thành viên tiến hành góp vốn là đã có thể mở công ty TNHH 2 thành viên. Trên thực tế, công ty TNHH là một loại hình công ty tự phát chứ không phải là công ty nhà nước cho nên vấn đề về lương hưu sẽ không được đề cập đến. Về mức độ thưởng khi đến độ tuổi nghỉ ngơi sẽ được xem xét bởi quá trình đóng góp cho công ty và theo tình hình của công ty, cấp trên để có mức độ thưởng phù hợp. Hoàn toàn không có sự rằng buộc. Ngoài ra, doanh nghiệp còn được hưởng nhiều ưu đãi từ luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, được nhà nước tạo điều kiện, hỗ trợ cho vay để mở rộng đầu tư kinh doanh nhiều hơn so với hộ kinh doanh.

Để tránh tiền mật, tật mang khách hàng nên cân nhắc hết sức cẩn trọng khi quyết định sử dụng dịch vụ giá rẻ. Trường hợp khách hàng không có sửa chữa hoặc thắc mắc liên quan, chúng tôi sẽ in hồ sơ và hướng dẫn khách hàng ký tên vào hồ sơ. Nhà đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký đầu tư – Sở Kế hạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Chủ sở hữu công ty không được trực tiếp rút một phần hoặc toàn bộ số vốn đã góp vào công ty. Cấm kinh doanh các ngành, nghề gây phương hại đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và sức khoẻ của nhân dân. Chính phủ công bố danh mục cụ thể ngành, nghề cấm kinh doanh.

Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp, thì chủ doanh nghiệp tư nhân phải khai báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Công ty cổ phần phải lưu giữ các tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này ở trụ sở chính hoặc nơi khác nhưng phải thông báo cho cổ đông và cơ quan đăng ký kinh doanh biết. Thời hạn lưu giữ thực hiện theo quy định của pháp luật.

Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác. Chậm nhất mười lăm ngày trước ngày chuyển giao doanh nghiệp cho người mua, chủ doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính, công ty cổ phần phải gửi báo cáo tài chính hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua đến cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh. Chỉ có tổ chức được Chính phủ uỷ quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong ba năm, kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Sau thời hạn đó, cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

Quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản khi được số thành viên đại diện ít nhất 65% vốn điều lệ chấp thuận. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp Hội đồng thành viên triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên dự họp đại diện ít nhất 50% vốn điều lệ. Khi thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải công bố nội dung những thay đổi đó theo quy định tại khoản 1 Điều này. “Thành viên sáng lập” là người tham gia thông qua Điều lệ đầu tiên của công ty.

G) Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Một loại hình dịch vụ mà tôi nghĩ các doanh nghiệp phải xem xét qua đó chính là lựa chọn dịch… Một số người phát triển theo thói quen của công việc – thực hiện cùng một nhiệm vụ ngày này qua ngày khác. Là một doanh nhân, bạn có thể đặt cược rằng mỗi ngày sẽ có nhiều cơ hội mới để thử thách bản thân, sáng tạo và học hỏi những điều mới. Quý khách hàng có thể sử dụng tên của bản thân, chữ số, ký hiệu hoặc tên bất kỳ được ghép từ bảng chữ cái tiếng Việt để đặt tên công ty (miễn không trùng lặp).

Thủ tục và trình tự chào bán cổ phần thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại có các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này. Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán ra công chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Mỗi một đối tác sẽ yên tâm hơn nhiều khi ký kết hợp đồng với một doanh nghiệp, thay vì một cá nhân nhỏ bé. Trong kinh doanh hiện nay rất nhiều người đang muốn ra kinh doanh và thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty TNHH, hay doanh nghiệp tư nhân,… để có thể huy động được vốn, phục vụ cho kinh doanh lâu dài. Điều này cho thấy môi trường kinh doanh ở Việt Nam hiện nay đang là miếng đất màu mỡ để cho các doanh nghiệp phát triển. Việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán.

Doanh nghiệp sẽ chỉ cần cung cấp giấy tờ liên quan, mọi vấn đề sẽ do Nam Việt Luật thay khách hàng hoàn thành. + Số lượng thành viên góp vốn vào công ty TNHH 2 thành viên trở lên tối đa là 50 người. Số lượng thành viên bị hạn chế.

Hoa hồng được xác định bằng tỷ lệ phần trăm của giá trị cổ phần tại thời điểm chào bán. D) Tên cổ đông, địa chỉ, số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần. Cổ phần ưu đãi hoàn lại là cổ phần sẽ được công ty hoàn lại vốn góp bất cứ khi nào theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại. C) Các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này. B) Các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

“Doanh nghiệp” là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. Theo quy định Luật doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân bỏ vốn, tự làm chủ, tự chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân là không có tư cách pháp ý, không được phát hành chứng khoán, không được góp vốn, mua cổ phần của Công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh. Luật Hoàng Phi với bề dày kinh nghiệm trong hơn 12 năm cung cấp dịch vụ thành lập công ty sẽ đưa ra cho mọi người những nội dung kiến thức hữu ích. Chắc chắn rằng thông qua những nội dung mà chúng tôi chia sẻ, cá nhân, tổ chức không chỉ biết cách thành lập doanh nghiệp mà còn lựa chọn được dịch vụ ưng ý khi có nhu cầu. Nhà đầu tư nước ngoài chỉ có thể góp vốn mua cổ phần khi đã có công ty Việt Nam.

C) Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập. Sau khi đăng ký kinh doanh, các công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại. Công ty hợp nhất được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị hợp nhất. Khi thành lập công ty tại Hà Lan chính phủ còn đòi hỏi phải có tên công ty (còn được gọi là tên thương mại). Chủ doanh nghiệp phải có một tài khoản để đăng ký kinh doanh tại Hà Lan trong Sổ đăng ký Thương mại Hà Lan . Cá nhân khi góp vốn thành lập doanh nghiệp không có nghĩa vụ phải chứng minh vốn trừ trường hợp ngành nghề kinh doanh yêu cầu ký quỹ.

Đặc biệt, việc góp vốn này sẽ được cơ quan nhà nước chứng minh. Do đó, các cá nhân khi góp vốn sẽ được đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Nam Việt Luật luôn cam kết mang lại dịch vụ thành lập công ty trọn gói uy tín, chất lượng nhất.

Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân được xử lý theo quy định của pháp luật về dân sự. Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc thì ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Ưu điểm của công ty hợp danh là kết hợp được uy tín cá nhân của nhiều người.

  • Cuối cùng, thành công là một cảm giác vô cùng tuyệt vời, nó là một cảm giác không giống bất kỳ điều gì khác.
  • Trình tự và thủ tục lập chi nhánh, văn phòng đại diện do Chính phủ quy định.
  • Nam Việt Luật luôn cam kết mang lại dịch vụ thành lập công ty trọn gói uy tín, chất lượng nhất.
  • Trên quy định, các chung cư dùng để ở sẽ không được quyền làm trụ sở công ty.
  • Tổ chức nước ngoài, người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có quyền góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh theo quy định của Luật khuyến khích đầu tư trong nước.

Mặc dù trước đây một số ngành còn hạn chế tiếp cận thị trường có hạn chế số năm Việt Nam gia nhập WTO, số năm công ty thành lập sau đó mới được thành lập thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. + Công ty TNHH 2 thành viên cũng không được tiến hành phát hành cổ phiếu để huy động vốn. Được pháp luật bảo vệ dựa trên Luật doanh nghiệp 2014. Ngoài ra, việc xây dựng thương hiệu, đăng ký bảo hộ thương hiệu nhằm tạo nên một bộ nhận diện thương hiệu riêng, đặc biệt, dễ dàng nhận biết cũng là vô cùng cần thiết, nhất là khi các tài sản trí tuệ ngày càng có giá trị như ngày nay. Cuối cùng, thành công là một cảm giác vô cùng tuyệt vời, nó là một cảm giác không giống bất kỳ điều gì khác.

Ưu nhược điểm khi thành lập công ty/doanh nghiệp so với thành lập hộ kinh doanh. Ngay khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế công ty, Luật Việt An sẽ tiến hành khắc dấu cho doanh nghiệp. Quyết định góp vốn đối với thành viên công ty, cổ đông công ty là tổ chức.

Ngoài ra, các thành viên/cổ động cần chuẩn bị thêm bản sao chứng thực chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu/thẻ căn cước còn thời hạn sử dụng hoặc khách hàng có thể gửi cho chúng tôi bản gốc hoặc bản scan giấy tờ nêu trên, chúng tôi sẽ chứng thực miễn phí cho khách hàng. Find Answers – Tìm đến Luật Việt An – Tìm đến câu trả lời”. Chuyển các kết quả dịch vụ cho khách hàng như GCNĐKKD, con dấu, công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp & tư vấn những thủ tục và những lưu ý sau khi thành lập doanh nghiệp. Môi trường kinh doanh ở Việt Nam đang trên đà phát triển và rất năng động, hấp dẫn.

Câu trả lời là nên thành lập một công ty nếu bạn có một cơ hội kinh doanh, bạn có đủ vốn, nguồn lực và kinh nghiệm để chèo lái đưa doanh nghiệp của bạn kinh doanh hiệu quả và có lãi. Để hiểu rõ hơn về nội dung thành lập công ty tại huyện… Phòng Đăng ký kinh doanh có thể tổ chức các điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Phòng Đăng ký kinh doanh tại các địa điểm khác nhau trên địa bàn cấp tỉnh. Tư vấn toàn diện các hoạt động phát sinh trong quá trình thực hiện kinh doanh tại Việt Nam cho nhà đầu tư.

Mức độ chuyên nghiệp của các công ty TNHH sẽ tùy thuộc vào người lãnh đạo cũng như tính quy mô kinh doanh của công ty. Khi bạn kinh doanh với các công ty lớn hơn bạn sẽ thấy rằng, họ chỉ đối phó với các công ty hạn chế chứ không phải là với thương nhân hay quan hệ đối tác duy nhất. Do vậy, công ty TNHH được xem là loại hình công ty thể hiện tốt tính chuyên nghiệp của một doanh nghiệp mới. Tất nhiên, ngoài thành lập Doanh nghiệp, quý khách hàng cũng có thể cân nhắc lựa chọn loại hình Hộ kinh doanh cá thể hoặc Hợp tác xã, tùy thuộc vào quy mô, lĩnh vực kinh doanh của mình. Hơn nữa, việc kinh doanh mà không thành lập doanh nghiệp sẽ gặp phải nhiều khó khăn, đặc biệt với những người xác định kinh doanh lâu dài, bài bản, có định hướng phát triển lớn mạnh. Trên đây là 10 ưu nhược điểm của việc thành lập doanh nghiệp mới TinLaw muốn chia sẻ đến các bạn.

Việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác. Tổ chức công đoàn và các tổ chức chính trị – xã hội khác trong doanh nghiệp hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật. Bắt đầu kinh doanh có thể là một cách cho những người đã mệt mỏi với thế giới công sở và bước vào một lối sống linh hoạt hơn.

Từ khi khởi nghiệp đến nay, tôi sử dụng rất nhiều dịch vụ tư vấn luật, tôi đặc biệt hài lòng với dịch vụ mà LawKey cung cấp cho IDJ Group. Các bạn là đội ngũ chuyên nghiệp, uy tín và hiệu quả. Chúc cho LawKey ngày càng phát triển và là đối tác quan trọng lâu dài của IDJ Group.

Vốn đăng ký kinh doanh hay còn gọi là vốn điều lệ. Những lưu ý quan trọng khi đăng ký vốn điều lệ theo quy định pháp luật hiện hành. Như chúng ta đã biết rõ, khi tiến hành thành lập doanh nghiệp để hoạt động kinh doanh có nghĩa chúng ta sẽ bước vào 1 giai đoạn mở đầu trong quá trình khởi nghiệp, bên cạnh những thuận lợi sẽ không thể tránh khỏi những khó khăn sẽ gặp phải.

Không ít người do không hiểu biết hoặc sử dụng dịch vụ thành lập công ty của những đơn vị nghiệp vụ kém. Dẫn tới lựa chọn sai loại hình doanh nghiệp, làm ảnh hưởng đến công việc kinh doanh, quyền lợi các sáng lập viên, tài chính… Nên các cá nhân, tổ chức cần hiểu rõ về ưu, nhược điểm của từng loại công ty trước khi quyết định thành lập. Hoặc tham khảo luật sư uy tín trước khi thành lập. Các hoạt động kinh doanh được nhà nước cho phép và bảo vệ. Chỉ khi thành lập công ty, người kinh doanh mới có Mã số doanh nghiệp và Mã số thuế, có Giấy chứng nhận đăng ký thành lập, có tư cách pháp nhân. Nghĩa là được Nhà nước công nhận và xác định là có tồn tại, có vốn, có chức năng kinh doanh các ngành nghề như đã đăng ký.

Hội đồng thành viên thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. E) Các quyền và nhiệm vụ khác được quy định tại Luật này và Điều lệ công ty. Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc (Tổng giám đốc) công ty. N) Các quyền và nhiệm vụ khác quy định tại Luật này và Điều lệ công ty. C) Các trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.

Doanh nghiệp góp phần vào sự tăng trưởng GDP chung của nền kinh tế. Bạn có thể tham khảo điều kiện và thủ tục chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp tại đây. Không ít người cảm thấy khó chịu khi làm việc tại công ty của người khác, vì phải chịu những quyết định, yêu cầu bất chợt của sếp. Ngược lại, nếu là một chủ doanh nghiệp bạn có toàn quyền kiểm soát đối với những việc này.

Trên đây tư vấn về những lợi ích khi thành lập công ty. Bài viết dựa trên kinh nghiệm thành lập tầm 2000 doanh nghiệp mỗi năm tại Việt Nam do LawKey đảm nhiệm. Nếu có điều gì thắc mắc hoặc muốn sử dụng dịch vụ thành lập công ty, hãy liên hệ với LawKey để được tư vấn miễn phí. Thực hiện kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp theo quy định của Luật này mà không đăng ký kinh doanh hoặc tiếp tục hoạt động kinh doanh khi đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch công ty, Giám đốc (Tổng giám đốc) của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Điều lệ công ty quy định căn cứ vào quy định của Luật này và các quy định pháp luật khác có liên quan. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Giám đốc (Tổng giám đốc) là người điều hành hoạt động hàng ngày của công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị trong số thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc (Tổng giám đốc) công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

Các doanh nhân giỏi bán hàng mang lại cho doanh nghiệp của họ một lợi thế cạnh tranh. Công ty càng hoạt động lâu đời càng tạo nên uy tín trên thị trường đối với các bạn hàng trong nước và ngoài nước, góp phần giao lưu, trao đổi hàng hóa, kỹ thuật công nghệ với các nước trên thế giới, nâng cao doanh thu và góp phần nộp thuế vào ngân sách nhà nước. Là số vốn của các thành viên/cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định. Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp tư nhân của mình cho cá nhân, tổ chức khác. Đội ngũ nhân viên của Luật Innosight được đào tạo bài bản, với hơn 15+ năm kinh nghiệm làm việc với các đối tác trong nước & nước ngoài.

Ngoài ra, doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Đây là điểm mới, tiến bộ của Luật Doanh nghiệp 2014 khi đưa ra cơ chế giải quyết trong trường hợp người đại diện theo pháp luật thường xuyên vắng mặt tại Việt Nam. Để tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp khi khởi sự kinh doanh, giảm thiểu chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp mới đã chuyển quyền quyết định nêu trên về cho doanh nghiệp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phiếu và không được giảm vốn điều lệ. Sau khi nhà đầu tư nước ngoài hoàn thiện việc góp vốn, công ty tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

Thành viên sáng lập được ký tên vào bản Điều lệ đầu tiên của công ty và được ký các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của công ty trước khi đăng ký kinh doanh, nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh (Điều 39). Tuy nhiên, sau khi doanh nghiệp được thành lập thì không có quy định nào phân biệt về quyền hạn, nghĩa vụ giữa thành viên sáng lập và thành viên góp vốn. Đây là điểm khác biệt giữa quy định về thành viên trong công ty TNHH và quy định về cổ đông trong công ty cổ phần. Trong thời hạn cho thuê, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân.

Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải có họ tên, địa chỉ thường trú đối với cá nhân; tên, trụ sở đối với tổ chức; số lượng cổ phần mỗi loại của từng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Sau khi thanh toán đủ cổ phần đăng ký mua, công ty cấp cổ phiếu theo yêu cầu của cổ đông.

Từ việc chọn loại hình công ty, ưu nhược điểm từng loại hình, giúp doanh nghiệp thuận lợi chọn loại hình phù hợp cho công ty mình. + Nếu công ty TNHH một thành viên muốn thực hiện huy động vốn thì cần tiến hành làm thủ tục chuyển đổi loại hình công ty để tiếp nhận vốn góp từ tổ chức, cá nhân liên quan. Một vấn đề được xem là nhạy cảm nhất hiện nay chính là số thuế đóng hàng tháng cho nhà nước.