Giải Pháp Phát Triển Doanh Nghiệp Tư Nhân

Cơ cấu lại nền kinh tế là một nội dung lớn, quan trọng và cấp bách đối với Việt Nam hiện nay, nhất là khi Việt Nam đang nỗ lực đổi mới mô hình tăng trưởng. Thứ tư, tiếp tục rà soát các điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính về cấp phép với các điều kiện kinh doanh để kiến nghị các bộ, ngành Trung ương bãi bỏ, sửa đổi các quy định về điều kiện kinh doanh theo đúng quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Có hoạt động trong các ngành công nghiệp mũi nhọn của Hà Nội là sản xuất cơ khí, điện và điện tử chiếm một tỷ lệ rất nhỏ (sản xuất kim loại và phi kim 7,6%, điện tử 0,1%; sản xuất máy móc thiết bị 0,2%; công nghiệp chế biến chế tạo khác 1,2%).

Đề xuất một số giải pháp phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các DNTN và DNĐTNN tại các khu công nghiệp của tỉnh. Nâng cao chất lượng hoạt động công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong DNTN trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp. Công ty phát triển khu công nghiệp Nomura – Hải Phòng có 70% vốn đầu tư nước ngoài từ Nhật Bản. Tuy nhiên, đơn vị này lại là một “ngôi sao” trong việc phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân nói chung, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nói riêng.

Việc xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân góp phần đưa hoạt động của DN phát triển ổn định, bền vững và đúng pháp luật; bảo đảm lợi ích hài hòa của giới chủ và người lao động. Thực hiện nghiêm chỉnh và chặt chẽ chế độ kiểm toán, kế toán, thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật và các thông lệ quốc tế. Đảm bảo cho loại hình kinh tế tư nhân làm ăn, kinh doanh minh bạch, đóng góp đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và xã hội. Thực hiện công tác hậu kiểm tra sau thành lập các doanh nghiệp nói chung, loại hình kinh tế tư nhân nói riêng, có biện pháp kịp thời xử lý đối với những doanh nghiệp “ma”, doanh nghiệp vi phạm … làm ảnh hưởng sự cạnh tranh phat 1trie63n trong cộng đồng doanh nghiệp.

Tuy nhiên, với sự ủng hộ của tư duy đổi mới của Đảng và Chính phủ, chắc chắn khu vực này sẽ có sự phát triển mạnh mẽ. Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhấn mạnh, tương lai của đất nước phụ thuộc vào các doanh nghiệp tư nhân, trong đó nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước là khơi dậy cho sự phát triển của khu vực này. + Xúc tiến nhanh việc hình thành quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (không phân biệt thành phần kinh tế) thành lập tổ chức và hoạt động của quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đáng lưu ý, trong khu vực doanh nghiệp nhà nước, cả số lượng doanh nghiệp và số lượng lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước giảm năm 2017 so với năm trước cho thấy quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đang diễn ra. Trong khi số lượng doanh nghiệp và lao động trong khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm, thì ngược lại số lượng doanh nghiệp và lao động trong khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước và khu vực doanh nghiệp FDI lại tăng.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tạo dựng minh bạch hệ thống thông tin quản lý trong xã hội. Ngoài ra, luận án đã nêu lên một số vấn đề chung cần lưu ý trong quá trình phát triển DNTN như chú trọng phát huy yếu tố năng lực bản thân các DNTN; đẩy mạnh kết nối các địa phương để thiết lập các mối liên kết giữa các DNTN của tiểu vùng; tăng cường chuẩn bị năng lực công nghệ cho kinh tế số, chuyển đổi số và đổi mới văn hóa trong quản trị kinh doanh. Những hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế và những vấn đề chung đặt ra như trên này là căn cứ quan trọng để đề xuất các giải pháp phát triển DNTN ở Bến Tre nói riêng và tiểu vùng DHPĐ ĐBSCL nói chung trong thời kỳ mới.

Về tư duy, ông Thưởng nhắc đến và đánh giá cao chủ trương kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng. Ông nhận định đây là sự đổi mới trong tư duy của Đảng nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với kinh tế tư nhân. Đặc biệt khi kinh tế tư nhân là một thành phần kinh tế đã được Đảng nhìn nhận và rất coi trọng tại những kỳ đại hội gần đây.

Các ý kiến phát biểu đã nhận diện, bổ sung và làm sâu sắc thêm những mặt tích cực cũng như những hạn chế, tồn tại, rào cản đối với phát triển kinh tế tư nhân, đặc biệt trong quản lý nhà nước đối với phát triển kinh tế tư nhân. Nâng cao nhận thức, hiểu đúng chủ trương khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân của Đảng là vấn đề chiến lược, nhất quán, lâu dài trong phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là sự vận dụng đúng đắn quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ lực lượng sản xuất ở nước ta.

Doanh nghiệp tư nhân cần cơ cấu lại và phát triển an toàn, hiệu quả các thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường tiền tệ và thị trường vốn. Mặt khác, cần tạo điều kiện bình đẳng, thuận lợi cho kinh tế tư nhân tiếp cận vay vốn ngân hàng, huy động vốn trên thị trường chứng khoán. Mặt khác, quán tính của mô hình kinh tế kế hoạch hóa, tập trung cùng với tư tưởng giáo điều, cửa quyền, hệ thống xin-cho còn phủ đầy, nguồn lực vẫn tập trung phần lớn trong tay nhà nước vẫn lực cản lớn đối với sự hồi sinh kinh tế tư nhân, đặc biệt là với doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam trong hơn ba thập kỷ vừa qua. Hỗ trợ tư vấn, đào tạo, bao gồm cả hoạt động đào tạo trực tiếp tại DN về xây dựng chiến lược, thiết kế mô hình, phương án kinh doanh bền vững; nhân sự; tài chính, sản xuất, bán hàng, thị trường, quản trị nội bộ và các nội dung khác liên quan tới hoạt động sản xuất – kinh doanh của DN. Mục tiêu tổng quát của Chương trình là phát triển bền vững DN khu vực tư nhân, đảm bảo kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa hiệu quả kinh tế với trách nhiệm xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường, góp phần hoàn thành 17 mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam vào năm 2030.

Xem thêm:   Thiết Kế Website Chuyên Nghiệp Hà Nội

Kinh tế tư nhân là một động lực phát triển của kinh tế thị trường và ngược lại, kinh tế thị trường là môi trường thuận lợi cho sự phát triển của kinh tế tư nhân. Một khi Đảng và Nhà nước ta đã quyết định lựa chọn mô hình kinh tế thị trường để xây dựng và phát triển kinh tế của đất nước thì phải chấp nhận và tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển. Nghị quyết Trung ương 10NQ/ TW khoá XII, ngày 3 tháng 6 năm 2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Sự phát triển ngày càng nhiều của loại hình kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ khi thực hiện luật doanh nghiệp, loại hình kinh tế tư nhân đã phát triển mạnh mẽ cả về số lượng, vốn đầu tư, quy mô hoạt động, các ngành nghề, góp phần vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương.

Kinh phí ngân sách trung ương và địa phương (chi thường xuyên) hỗ trợ một phần cho một số hoạt động được nêu. Ngày 19-10, trong khuôn khổ Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam , Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo công bố Báo cáo“Nâng cao năng lực của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam trong giai đoạn mới”. Một thống kê khác cho thấy khoảng 85% lao động đang làm việc cho khu vực kinh tế tư nhân. Số này đang trực tiếp lao động trong nhiều ngành nghề mang tính trụ cột của nền kinh tế như sản xuất ôtô, hàng không, công nghệ thông tin, viễn thông, dịch vụ, bất động sản, nông nghiệp… Từ đó góp phần thống nhất nhận thức và thúc đẩy hành động có trách nhiệm trong cả hệ thống chính trị, toàn xã hội về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế tư nhân, tạo khí thế phấn khởi, tinh thần lạc quan cho phong trào khởi nghiệp lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Theo đó, để nuôi dưỡng khối kinh tế tư nhân ngày càng phát triển, Chính phủ cần có một thể chế chính sách tốt, thu hút doanh nghiệp làm ăn kinh doanh.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức, hiệp hội ngành nghề trong việc tìm kiếm, mở rộng thị trường. Tổ chức các hội nghị, hội thảo các DN công nghiệp phụ trợ, tạo điều kiện cho DNNVV liên kết với các doanh nghiệp lớn trong và ngoài tỉnh. Huy động nguồn lực xã hội, từng bước phát triển hệ sinh thái hỗ trợ các DN kinh doanh bền vững, đóng góp tích cực trong việc tạo công ăn việc làm, nâng cao mức sống cho người thu nhập thấp, người yếu thế, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Nghiên cứu đề ra các chính sách hỗ trợ, trong đó tập trung giải quyết các khó khăn của loại hình KTTN về đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh, vốn, năng lực khoa học – công nghệ và thị trường… Như vậy, tổng doanh thu thuần kinh tế tư nhân qua các năm đều tăng chủ yếu do tăng loại hình doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH, riêng loại hình công ty cổ phần không ổn định và xu hướng giảm. So với tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn toàn tỉnh, thì loại hình kinh tế tư nhân chiếm tỷ trọng lớn (chiếm bình quân 92,6%) và xu hướng tăng dần từ 90,8% năm 2010 lên 91,9% năm 2012 và tăng lên 94,3% năm 2014.

Trong đó, Bộ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đồng bộ, nhất quán, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, ít rủi ro, nhằm thu hút đầu tư tư nhân và bảo đảm hoạt động của kinh tế tư nhân cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng theo cơ chế thị trường. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới thể chế về sở hữu; Rà soát hệ thống các quy định pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, bảo đảm thực hiện nghiêm minh quyền tự do kinh doanh, quyền sở hữu tài sản, các quyền, nghĩa vụ dân sự của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Theo dõi, kiểm tra đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp và nội dung liên quan đến doanh nghiệp quy định trong các văn bản pháp quy khác, đề xuất bãi bỏ các quy định bất hợp lý, giảm tối đa rào cản, giảm rủi ro, xóa bỏ phân biệt đối xử trong đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp.

Bởi vậy mà khi lần đầu Việt Nam công bố Sách Trắng vào tháng 7/2019, ông Lâm mang trong mình cảm giác bồi hồi, khó tả. Ông cho biết chưa bao giờ Việt Nam có một cuộc thống kê đầy đủ về bức tranh doanh nghiệp như thế. Lễ ra mắt cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ …

Năm 2021, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu cũng như Việt Nam đối diện thách thức lớn do dịch Covid-19, Tập đoàn Siemens AG và Công ty Siemens Việt Nam vẫn đạt được kết quả kinh doanh đáng ghi nhận, cũng như có nhiều đóng góp cho công tác phòng, chống dịch. Nhằm làm rõ hơn những thành công cũng như cam kết xã hội của doanh nghiệp, phóng viên Báo Công Thương đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Phạm Thái Lai – Tổng giám đốc Siemens khu vực Đông Nam Á và Việt Nam. Với nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động kết nối, giao thương doanh nhân Việt Nam trên toàn cầu đoàn kết, hỗ trợ nhau cùng vượt khó, hướng tới hồi phục kinh tế sau đại dịch Covid-19, ngày 9/2 tại TP. Hồ Chí Minh, câu lạc bộ kết nối doanh nhân Việt Nam – Quốc tế đã chính thức ra mắt và tổ chức tọa đàm “Doanh nghiệp vượt khó hậu Covid-19 – Cơ hội và thách thức”.

Khẩn trương dự thảo, trình Chính phủ ban hành các nghị định hướng dẫn Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và sớm đưa các giải pháp thu hút đầu tư khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa vào thực tiễn. Thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW của Hội nghị Trung ương năm khóa XII, trong Chương trình hành động của Chính phủ (tại Nghị quyết số 98/NQ-CP), Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Đề án “Đổi mới toàn diện quản lý nhà nước trong phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam”. Mục tiêu chính của Đề án là nhằm đề xuất hệ thống giải pháp đổi mới toàn diện quản lý nhà nước thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Xem thêm:   Có Bao Nhiêu Website Doanh Nghiệp Phá Sản Vì Covid

Triệt để áp dụng các thông lệ quốc tế về quản trị DNNN nhằm đảm bảo DNNN thực sự hoạt động theo cơ chế thị trường. Hoàn thiện quy định về thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước tách bạch với chức năng quản lý hành chính nhà nước. Chính vì thế, doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam thời gian qua đã có sự lớn mạnh, góp phần xây dựng đất nước và cộng đồng quốc tế minh bạch. Tuy nhiên, bước vào giai đoạn phát triển mới với một Đảng lãnh đạo, một Nhà nước pháp quyền thì Thủ tướng cho rằng phải nhìn nhận lại bức tranh hiện tại, đó là môi trường đầu tư của Việt Nam chưa thật sự thuận lợi cho doanh nghiệp. Tăng cường vai trò của hiệp hội trong việc đa dạng hóa các hình thức liên kết ngang và dọc. Thiết lập các quỹ hỗ trợ tài chính, quỹ nghiên cứu khoa học nhằm thực hiện các dự án nghiên cứu chung của các doanh nghiệp, tăng cường hợp tác mở rộng thị trường thay vì cạnh tranh chia sẻ thị trường.

Nhiệm vụ chính là thực hiện công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, đoàn viên và thành lập tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể; đồng thời, giúp cấp ủy cấp trên chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các DN. Đảng thừa nhận kinh tế thị trường là phương thức phát triển kinh tế năng động nhất mà nhân loại đã tìm ra, là sản phẩm của nền văn minh nhân loại, chứ không phải chỉ là sản phẩm riêng của chủ nghĩa tư bản. Đây là bước ngoặt về đổi mới tư duy của Đảng, mở đường cho đất nước phát triển, để người dân thực hiện quyền tự do kinh doanh. Về hoạt động đổi mới, sáng tạo, đến nay chưa hoàn thành mục tiêu “Hàng năm, có hơn 35% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo. Thu hẹp khoảng cách về trình độ công nghệ, chất lượng nhân lực và năng lực cạnh tranh so với ASEAN-4. Nhiều doanh nghiệp của tư nhân tham gia mạng sản xuất, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu”.

“Tư nhân giúp giải bài toán nhu cầu vốn rất lớn trong bối cảnh ngân sách Nhà nước eo hẹp”, ông Trường nói. Là một trong những lãnh đạo chủ chốt của Quảng Ninh những năm 2000, ông Nguyễn Duy Hưng, Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, nhớ lại khi xây được cầu nối từ đất liền ra Vân Đồn, người dân vùng này coi như một “kỳ tích”. Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng … Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã có ý kiến về tình hình giải quyết tình trạng ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc. Tết không chỉ là cơ hội khơi nguồn sức mạnh văn hóa dân tộc của người Việt mà còn là dịp để ươm mầm và chuyển đổi văn hóa môi trường cho thế hệ trẻ…

Nghiệp vụ chuyên môn của một bộ phận cán bộ, chuyên viên ban tổ chức, cơ quan chuyên môn trực tiếp làm công tác phát triển đảng trong các DNTN còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Hoạt động của tổ chức đảng trong các DNTN còn hạn chế, nhất là phương pháp, hình thức, nội dung sinh hoạt chưa sát với đặc thù đơn vị kinh tế tư nhân. Sau hơn 30 năm Đổi mới, đến tháng 6/2017, lần đầu tiên Ban chấp hành Trung ương (khóa XII) ban hành Nghị quyết “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Hiện nay, kinh tế tư nhân Tây Nguyên có nhiều rào cản đối với sự phát triển như chất lượng tăng trưởng, môi trường kinh doanh. Cụ thể, năng suất và hiệu quả sử dụng tài nguyên còn thấp, hiệu quả tài chính của doanh nghiệp tư nhân còn yếu, mức độ liên kết lỏng lẻo, phản ứng chậm với sự suy giảm của nguồn tài nguyên, mức độ phi chính thức cao; bất bình đẳng về môi trường kinh doanh, tiếp cận tài chính khó khăn, rào cản về nguồn vốn, dịch vụ phát triển doanh nghiệp. Khu vực kinh tế tư nhân có số lượng chủ thể và quy mô ngày càng lớn, số lượng doanh nghiệp khu vực tư nhân trong TOP 10, TOP 50, TOP 100 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam tăng qua các năm; trình độ công nghệ, trình độ tổ chức quản lý được cải thiện.

Loại hình kinh tế tư nhân đang hình thành những loại hình đa dạng và phong phú đặc trưng cho mỗi giai đoạn phát triển của đời sống xã hội. Phát triển loại hình kinh tế tư nhân cũng có nghĩa là bảo tồn tính đa dạng phong phú của đời sống kinh tế, xem nó như là nguồn gốc của mọi sự phát triển. Thứ hai, tập trung thể chế hóa đầy đủ, đồng bộ các quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân được tham gia và giám sát quá trình xây dựng và thực hiện chính sách. Đảng thống nhất quan điểm và kiên định đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó tạo môi trường ngày càng thuận lợi hơn để nuôi dưỡng, phát triển kinh tế tư nhân. Những kết quả trong hơn 30 năm đổi mới mà chúng ta đã đạt được về tăng trưởng, về tạo việc làm và nâng cao thu nhập, về sự chuyển mình của cả nền kinh tế theo hướng hội nhập, hiện đại hóa,…

Nhưng trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay thì khu vực kinh tế tư nhân cũng gặp không ít khó khăn, thách thức và cơ hội. Nguyên nhân một phần là do xuất phát điểm của nước ta còn thấp, chính sách của Nhà nước còn nhiều bất cập. Bên cạnh đó còn do thói quen dựa dẫm ỷ lại, tư duy cũ của thể chế kế hoạch hoá tập trung và những suy nghĩ không đúng đắn của một bộ phận công chức công quyền về khu vực này.

Một số chủ DN chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về sự cần thiết của mục đích, ý nghĩa, vai trò hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể trong DN… Năm là,đẩy mạnh xây dựng các tổ chức chính trị – xã hội trong doanh nghiệp tư nhân, như Công đoàn, Đoàn thanh niên tham gia vào hoạt động nâng cao chất lượng các tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân. Hướng dẫn, tuyên truyền, vận động người lao động, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp tư nhân theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Hoạt động của công đoàn hướng tới giáo dục, động viên người lao động chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của doanh nghiệp; thi đua lao động, sản xuất, nâng cao tay nghề, tích cực tham gia các đoàn thể nhân dân, phấn đấu trở thành đảng viên. Đối với những doanh nghiệp chưa có đảng viên, nhưng có tổ chức công đoàn, cấp ủy cơ sở nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính, phân công cấp ủy viên và đảng viên có kinh nghiệm phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội trong doanh nghiệp phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên. Bởi, kinh tế tư nhân với tư cách là “một động lực quan trọng”, thì về mặt cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước phải tạo mọi điều kiện để phát huy tốt nhất động lực đó.

  • Cùng với đó là đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính, thực hiện một nhà nước, một Chính phủ kiến tạo.
  • Năm là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật; nâng cao chất lượng phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước.
  • Khuyến khích các cơ sở khoa học, các nhà quản lý, các nhà khoa học liên kết với doanh nghiệp trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp và chuyển giao công nghệ mới, tiên tiến cho doanh nghiệp.
  • Theo Lênin, chủ nghĩa tư bản nhà nước là hình thức kinh tế trung gian cần thiết để chuyển từ quan hệ tiền tư bản chủ nghĩa lên CNXH.
Xem thêm:   Lúc Nào Website Doanh Nghiệp Được Hoàn Thuế

Làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng về xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể chính trị – xã hội trong doanh nghiệp đến giới chủ doanh nghiệp và công nhân, để giới chủ đồng tình thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp; vận động thanh niên, người lao động trong các đơn vị kinh tế tư nhân để họ phấn đấu vào Đảng. Theo kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, sản xuất nông nghiệp vẫn là “trụ đỡ” của nền kinh tế. Vì vậy, việc huy động nguồn lực từ doanh nghiệp tư nhân đầu tư cho phát triển nông nghiệp – nông thôn được xác định là giải pháp quan trọng nhất. Thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, kinh tế tư nhân đã phát triển rộng khắp trong cả nước; đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế, huy động các nguồn lực xã hội vào sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, tăng ngân sách nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an sinh xã hội của đất nước.

“Dự án sẽ thu hút và huy động nguồn lực từ khu vực tư nhân để thiết lập các quan hệ đối tác giá trị chung và xây dựng các giải pháp dẫn đầu thị trường. Bên cạnh đó, dự án cũng hợp tác với các đối tác tư nhân tại địa phương, đơn vị hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài và các công ty hàng đầu trong nước và quốc tế nhằm hỗ trợ các dự án nhỏ đang tăng trưởng nâng cao năng lực về quản trị, nhân lực, tài chính và công nghệ,” ông Lê Mạnh Hùng cho hay. Các nội dung của Đề án cơ bản đã bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, bám sát tình hình thực tiễn của đất nước và thông lệ quốc tế. Đồng thời, kiến nghị bổ sung thêm các quan điểm, giải pháp mạnh mẽ, cụ thể hơn để đổi mới căn bản, toàn diện quản lý nhà nước trong phát triển kinh tế tư nhân thành động lực quan trọng nền kinh tế. Trong thời gian qua, doanh nghiệp tư nhân đã có sự phát triển tương đối nhanh, nhưng chỉ mới về mặt số lượng (số doanh nghiệp, lao động và vốn) mà chưa có nhiều cải thiện về mặt chất lượng. Liên kết giữa các doanh nghiệp tư nhân để tạo thành một lực lượng có tính gắn kết còn rời rạc, manh mún.

Ông Mạc Quốc Anh, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội, từng buồn bã thừa nhận việc phát triển đảng viên mới chưa tương xứng với mong đợi. Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao sự phát triển khối kinh tế tư nhân. Bà cũng mong muốn Chính phủ sớm ban hành các chính sách ưu đãi về đất đai, làm thương hiệu, công cụ lao động, máy móc thiết bị, nguồn nhân lực… giúp doanh nghiệp dễ dàng cạnh tranh với những nền nông nghiệp phát triển lâu đời ở nước ngoài. “Đó là những giải pháp mạnh mẽ chạm đúng những điểm nghẽn, vướng mắc lớn nhất hiện nay của khối doanh nghiệp tư nhân”, ông này nói.

Đến nay, các cấp ủy có 9 tổ chức đảng đặc thù (2 thuộc Đảng bộ Khối DN tỉnh, 2 thuộc Đảng bộ TP. Nha Trang, 4 trực thuộc đảng bộ cơ sở và Đảng bộ huyện Vạn Ninh, 1 thuộc Đảng bộ huyện Cam Lâm). Từ những đảng viên ban đầu, các tổ chức đảng đặc thù ngày càng phát triển như những hạt giống nhân rộng thành vườn ươm. Trân trọng khát vọng làm giàu chính đáng của người dân, coi đó là động lực phát triển của quốc gia. Trên cơ sở đó, đẩy mạnh cải cách thể chế, để người dân được làm những gì pháp luật không cấm, cơ quan công quyền chỉ được làm những gì pháp luật cho phép. Vì vậy năng lực và động lực sáng tạo của con người trong sản xuất kinh doanh vươn lên làm giàu cho bản thân và cho đất nước gần như bị triệt tiêu; sức sản xuất bị kìm hãm, đình đốn; đời sống nhân dân cả nước lâm vào đói nghèo, thiếu ăn. Với 2 lần tổ chức Hội nghị gặp mặt và đối thoại với các doanh nghiệp trong cả nước vừa qua đã tạo luồng gió mới tạo đà cho doanh nghiệp, doanh nhân phát triển trong thời gian tới.