Kế Hoạch Phát Triển Doanh Nghiệp Công Nghệ Số

Đẩy mạnh hoạt động Trang thông tin điện tử về doanh nghiệp KH&CN và các trang mạng xã hội. (ĐCSVN) – Xác định phát triển doanh nghiệp công nghệ số là nhiệm vụ trọng tâm trong chính sách phát triển kinh tế số, xã hội số; đẩy mạnh thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, nhiều địa phương đã đề ra các giải pháp, định hướng nhằm thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn. Phấn đấu đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh có từ 02 đến 05 doanh nghiệp công nghệ số trong tất cả các ngành, nghề, lĩnh vực. Phấn đấu đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh có từ 05 đến 10 doanh nghiệp công nghệ số để phát triển kinh tế số, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, ứng dụng thành tựu công nghệ số trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội và thực hiện chuyển đổi số trong tỉnh. Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về phát triển và ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhà nước, phát triển kinh tế – xã hội; tích cực sử dụng các sản phẩm của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền rộng rãi về tầm quan trọng của chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực kinh tế – xã hội.

Đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất kinh doanh trên địa bàn xúc tiến bán hàng, giới thiệu, quảng bá, tìm kiếm bạn hàng và hỗ trợ xuất khẩu trên các nền tảng thương mại điện tử, … Triển khai áp dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi, đặc thù đối với phát triển doanh nghiệp công nghệ số, sản phẩm số. Tiếp tục rà soát, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với phát triển doanh nghiệp trong đó có doanh nghiệp công nghệ số, hỗ trợ ưu đãi về hạ tầng, mặt bằng, vốn vay… Ủy ban nhân dân thành phố giao các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện.

Tổ chức Diễn đàn về phát triển doanh nghiệp công nghệ số tại tỉnh kêu gọi các doanh nghiệp số trong và ngoài nước tham gia nhằm mục đích xúc tiến doanh nghiệp công nghệ số đầu tư về Huế. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong mọi hoạt động quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công nhằm tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong ngành thực hiện chuyển đổi số nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong bối cảnh đó, Đại hội XIII của Đảng đề cao ý chí, khát vọng phát triển đất nước, để đến năm 2025 đưa nước ta trở thành nước có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, nước ta trở thành nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số là một trong những biểu hiện cụ thể thể hiện ý chí, khát vọng phát triển đất nước đó.

B) Tổ chức tuyên truyền đổi mới nhận thức, tư duy cho đội ngũ cán bộ công chức về phát triển và ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhà nước, trong phát triển kinh tế – xã hội; tích cực sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp công nghệ số của tỉnh và của Việt Nam trong hoạt động của cơ quan, tổ chức. Tổ chức tuyên truyền đổi mới nhận thức, tư duy cho đội ngũ cán bộ công chức về phát triển và ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhà nước, trong phát triển kinh tế – xã hội; tích cực sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp công nghệ số của tỉnh và của Việt Nam trong hoạt động của cơ quan, tổ chức. Tổ chức các sự kiện hằng năm nhằm khuyến khích phong trào khởi nghiệp sáng tạo phát triển công nghệ số và ứng dụng công nghệ số phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh.

Đầu tư phát triển Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN, Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN để liên thông có hiệu quả với các sàn giao dịch công nghệ quốc gia, thực hiện kết nối cung – cầu về sản phẩm KHCN mới. Thống kê, đánh giá tình hình đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị của doanh nghiệp; xác định tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị, giá trị giao dịch của thị trường KHCN. Thống kê định kỳ hàng năm về tình hình nhập khẩu công nghệ, máy móc thiết bị của các doanh nghiệp nhà nước.

Sự thiếu hiểu biết, thiếu chuẩn bị, thiếu sẵn sàng của các thành viên, các tổ chức xã hội sẽ là trở ngại cho chuyển đổi số, phát triển cách tế số. Các cấp ủy Đảng, lãnh đạo chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước ở các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, các doanh nghiệp phải xem đây là trách nhiệm của mình để thực hiện có kết quả nhiệm vụ này. Đẩy mạnh đổi mới nội dung, chương trình giáo dục đào tạo theo hướng phát triển tư duy sáng tạo, thích ứng với môi trường khoa học công nghệ phát triển, thay đổi hết sức nhanh chóng; đưa vào chương trình giáo dục phổ thông các nội dung kỹ năng số. Đổi mới cách dạy và học trên cơ sở áp dụng công nghệ số, khuyến khích các mô hình giáo dục đào tạo mới dựa trên nền tảng số. Có cơ chế khuyến khích đối với các tổ chức, doanh nghiệp tham gia vào quá trình đào tạo về công nghệ số, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu ngày càng lớn, càng cao chuyển đổi số, phát triển kinh tế số của đất nước. Quan tâm hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, đào tạo lại nghề cho người lao động chuyển đổi công việc trong quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số.

Việt Nam phải trở thành cường quốc về an toàn, an ninh mạng để bảo vệ sự thịnh vượng của Việt Nam trên không gian mạng. Chiều 23/12, Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre đã có buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các sở, ngành và các địa phương về tiến độ thực hiện dự án quản lý nước Bến Tre . Bà Đinh Thị Thuý, Tổng giám đốc Công ty CP MISA đem đến diễn đàn giải pháp số của doanh nghiệp này. Gần 30 năm qua, MISA đã cung cấp dịch vụ số tới 250 nghìn khách hàng, hơn 50 nghìn đơn vị hành chính, 20 nghìn trường học… “Chính phủ cần thiết kế lại chính sách và cơ chế đầu tư cho giáo dục đại học. Theo đó, thay vì cơ sở vật chất, tính toán số lượng học viên trên một giáo viên, cần quan tâm đến cơ sở kỹ thuật, số hoá chương trình học”, đại diện doanh nghiệp bày tỏ.

Chủ trì và phối hợp với các sở, ngành có liên quan triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sạch hơn. Xây dựng cơ chế “đặt hàng” thực hiện nhiệm vụ KHCN của Lãnh đạo tỉnh, cácsở, ngành, huyện, thị xã, thành phố; cơ chế triển khai các nhiệm vụ KHCN đột xuất. Tổ chức đào tạo kỹ năng, phương pháp quản lý KHCN cho cán bộ quản lý KHCN các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố và các trường đại học trên địa bàn.

Tăng cường xúc tiến đầu tư, thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển khu công nghệ thông tin tập trung của tỉnh, khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo phát triển công nghệ số và kinh tế số. Hàng năm tổ chức các sự kiện giới thiệu các nền tảng công nghệ số phục vụ quản lý, sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh, tuyên truyền rộng rãi và tạo phong trào chuyển đổi số sâu rộng trong cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trong toàn tỉnh. ; ưu tiên nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp thu, làm chủ công nghệ, đổi mới công nghệ để phát triển các sản phẩm đặc trưng, chủ lực của địa phương theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao năng suất, giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm phục vụ tiêu thu nội địa và xuất khẩu. Hình thành trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, thành lập và phát triển tổ chức dịch vụ chuyển giao công nghệ đặt tại KCNC. Ài học kinh nghiệm rút ra được từ tổng kết đánh giá kết quả 10 năm xây dựng và phát triển Khu Công nghệ cao, từ kết quả triển khai đầu tư xây dựng giai đoạn I; Xu hướng đầu tư từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước vẫn còn nhiều tiềm năng.

B) Chủ trì, tổ chức thực hiện các hoạt động giới thiệu để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp xúc tiến thiết lập hoạt động về công nghệ số tại Hà Tĩnh. Thứ nhất, chuyển đổi và nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, phát triển kinh tế số trong toàn xã hội. Kinh tế số được Đại hội XIII đưa thành một trong những chỉ tiêu chủ yếu của phát triển kinh tế – xã hội đất nước trong những năm tới.

Ưu tiên sử dụng sản phẩm của Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, tạo điều kiện cho Doanh nghiệp công nghệ số tiếp cận trong các lĩnh vực … Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ đăng ký thành lập doanh nghiệp công nghệ số. Xây dựng và triển khai Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng phục vụ chuyển đổi số cho các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh. B) Phát triển tối thiểu 01 đến 02 nền tảng công nghệ số dùng chung để thúc đẩy ứng dụng công nghệ số, thúc đẩy phát triển sản phẩm số trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội, đưa vào sử dụng trước năm 2025. Cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải, viễn thông – Internet (khai thác hết công suất của giai đoạn I) sẽ tổ chức triển khai xây dựng cụ thể theo tính chất công trình để đảm bảo phù hợp, kết nối đồng bộ, khai thác ngay gắn với hệ thống giao thông và đảm bảo tiết kiệm, dễ đầu tư và vận hành, thuận tiện trong quản lý và bàn giao sau này.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng, xây dựng và dẫn dắt thực hiện chiến lược chuyển đổi số quốc gia tổng thể, toàn diện, xây dựng Việt Nam số là nhiệm vụ chuyên môn lớn của Bộ. Báo cáo của Bộ đã cho thấy khát vọng lớn trong nhiệm vụ này, phải có cách làm phù hợp, “tất cả phải dựa trên nền tảng đổi mới sáng tạo”. Các mục tiêu tăng trưởng xanh giải quyết các thách thức lớn trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, dưới tác động mạnh mẽ của cuộc Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phù hợp với điều kiện quốc gia. Mục tiêu kép “tăng trưởng nhanh và bền vững” hướng tới các mục tiêu bền vững đến năm 2030, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển nhanh và bền vững toàn diện cả về kinh tế, xã hội và môi trường.

Xây dựng và triển khai các chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế số… Hiện nay, ngành công nghiệp nội dung số đã hình thành, đóng góp đáng kể cho toàn ngành công nghệ thông tin và sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Những doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam góp phần thực hiện sứ mệnh đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp phát triển, nền kinh tế Việt Nam bứt phá, phát triển nhanh, bền vững, bao trùm với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045. Là cơ quan đầu mối thực hiện việc tổng hợp, điều phối, tổ chức hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ hoàn thiện các chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp trong đó có các doanh nghiệp công nghệ số; hỗ trợ việc đăng ký và thành lập doanh nghiệp công nghệ số mới, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghệ số về thủ tục gia nhập thị trường. Xây dựng chính sách, giải pháp tạo lập thị trường cho các doanh nghiệp công nghệ số, bao gồm các doanh nghiệp khởi nghiệp trong xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, dự án về Chính quyền điện tử, chuyển đổi số, đô thị thông minh, nông nghiệp thông minh, y tế thông minh, giao thông thông minh, du lịch thông minh.

Hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận, tham gia các đề án, chương trình KH&CN cấp quốc gia, bộ, ngành, địa phương để thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, giải mã công nghệ và sản xuất kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN. Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các chương trình kết nối cung – cầu công nghệ, xúc tiến phát triển thị trường; kết nối với cổng thông tin điện tử có liên quan để hỗ trợ quảng bá thông tin về các sản phẩm của doanh nghiệp KH&CN. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, biên soạn tài liệu giảng dạy cho đối tượng là cán bộ, công chức; các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, doanh nghiệp. Hằng năm định kỳ tổ chức Hội thảo phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ toàn quốc đề đánh giá kết quả cũng như tiếp tục đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Xây dựng đề án phát hiện và đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ từ các trường phổ thông, cao đẳng, đại học để bổ sung nguồn nhân lực KHCN chất lượng cao cho tỉnh. Đầu tư xây dựng, bổ sung trang thiết bị cho các cơ sở thực nghiệm, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật (về nông nghiệp, công nghiệp) để nâng cao trình độ thực tiển cho cán bộ kỹ thuật. Trong thời gian tới, nếu kiểm soát tốt dịch bệnh và có chính sách đột phá, doanh nghiệp ngoài nước vào Việt Nam sẽ là cơ hội lớn để phát triển đội ngũ doanh nghiệp tỉnh Bến Tre./.

Kinh tế số hoạt động trên nền tảng công nghệ số chính là một hình thức cụ thể của kinh tế tri thức mà đất nước ta cần xây dựng. Theo kế hoạch, đối tượng áp dụng là doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Gia Lai được thành lập và hoạt động theo quy dịnh của pháp luật. Tập trung ưu tiên các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo, doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực logistics…Tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp kết quả khoa học và công nghệ. Có từ 05 doanh nghiệp công nghệ số trở lên đáp ứng yêu cầu hỗ trợ xây dựng đô thị thông minh, Chính quyền số, phát triển kinh tế số, ứng dụng công nghệ số rộng khắp trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội. Đ) Định kỳ, tổng hợp các sản phẩm công nghệ số sẵn sàng cung cấp của doanh nghiệp hiện có trên địa bàn tỉnh; tổng hợp nhu cầu ứng dụng sản phẩm công nghệ số của các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế – xã hội và công bố trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. Tư vấn, hoàn thiện hồ sơ cho các doanh nghiệp tiềm năng để được chứng nhận là doanh nghiệp KH&CN.

  • “Kkhông Make in Việt Nam thì không thể phát triển, không thể đi ra thế giới, không thể hùng cường, thịnh vượng. “Make in Việt Nam là tự hào Việt Nam”, ông Nguyễn Mạnh Hùng nói.
  • Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các chương trình kết nối cung – cầu công nghệ, xúc tiến phát triển thị trường; kết nối với cổng thông tin điện tử có liên quan để hỗ trợ quảng bá thông tin về các sản phẩm của doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
  • Các Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng, Phòng Quản lý Đất và Môi trường, Phòng Doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan phối hợp, hỗ trợ triển khai.
  • Đẩy mạnh chuyển đổi số trong mọi hoạt động quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số.

Hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số công bố danh mục sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước để được ưu tiên đầu tư, mua sắm trong cơ quan nhà nước. Tạo lập thị trường cho các doanh nghiệp công nghệ số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Ịch vụ mới; hình thành phong trào chuyển đổi số trong cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh tạo động lực phát triển mới, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.