Luật Doanh Nghiệp 1999

19.Sự chân thành là điều tốt đẹp nhất bạn có thể đem trao tặng một người. 17.Nếu giọt nước rơi xuống hồ, nó sẽ biến mất. Nhưng nếu rơi xuống lá sen, nó sẽ tỏa sáng như một viên ngọc. Rơi giống nhau nhưng ở cùng ai mới là điều quan trọng. 6.Càng trưởng thành, bạn sẽ nhận ra rằng tranh luận đúng sai hơn thua với người khác đôi khi không còn quan trọng nữa.

Quy định về hoạt động của các tổ chức chính trị – chính trị xã hội trong doanh nghiệp. Kinh doanh các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh; kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư hoặc không bảo đảm duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động. Kê khai khống vốn điều lệ, không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký; cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị. Việc phục hồi chuỗi cung ứng là yếu tố nền tảng cho phục hồi hoạt động của các doanh nghiệp, từ đó quyết định thành công của chương trình phục hồi kinh tế của Việt Nam. Điều quan trọng thứ hai là Luật Doanh nghiệp 1999 được xây dựng theo lối chọn bỏ, nghĩa là doanh nghiệp được quyền kinh doanh tất cả những gì mà pháp luật không cấm.

  • Trường hợp Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phát hiện doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề bị cấm, thì thông báo bằng văn bản yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt ngay việc kinh doanh ngành, nghề đó.
  • Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì việc theo dõi, giám sát và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Nghị định này.
  • 17.Nếu bạn vẫn đang tìm một người có thể thay đổi được cả cuộc sống của mình, hãy nhìn thẳng vào gương.

Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty. Điều chỉnh giảm mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản giảm xuống của công ty. Các trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty. Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài.

Ông Trần Xuân Lịch, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ông Lê Đăng Doanh, Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ phó thường trực. Theo dõi quá trình triển khai thực hiện Luật Doanh nghiệp và các vấn đề phát sinh để đề xuất Thủ tướng Chính phủ xử lý. (ĐCSVN) – Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Cao Đình Thưởng cho rằng, nếu đưa hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp là đang đốt cháy giai đoạn và chưa phù hợp trong bối cảnh hiện nay. Đặc biệt, tiếp sau đó, Luật Doanh nghiệp năm 1999 – được coi như vết son trong chặng đường Đổi mới của Việt Nam đã tạo ra đột phá về mặt tư duy, mở rộng quyền tự do kinh doanh, môi trường kinh doanh của Việt Nam. Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 52 về thương mại điện tử, một số chuyên gia cho rằng Bộ Công Thương cần tạo cơ chế phát triển thay vì quản lý chặt chẽ như đang xây dựng.

Trên thực tế, thời hạn cấp phép đầu tư này có thể kéo dài hơn tùy thuộc vào từng dự án cụ thể và cơ quan cấp phép của mỗi địa phương và các bộ ngành có liên quan. Cho rằng các DN đã liên tục được gia tăng quyền tự do kinh doanh nhưng ít nhiều vẫn bị hạn chế bởi một số quy hoạch bất hợp lý, một số ngành nghề vẫn áp dụng nguyên tắc để kiểm soát, TS. Nguyễn Đình Cung cũng đồng thời nêu rõ, chi phí tuân thủ tuy có giảm đáng kể nhưng vẫn còn cao, điều này thể hiện qua kết quả điều tra và báo cáo PCI hằng năm. Hơn nữa, việc giảm chi phí tuân thủ chủ yếu được thực hiện theo từng đợt cải cách thủ tục hành chính mà chưa có định chế phù hợp để giảm chi phí tuân thủ một cách có hệ thống. Sau quá trình trăn trở, tìm lại luật thời kỳ trước, đặc biệt là trao đổi với nhóm của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, chúng tôi nhận thấy rằng Luật về hình thức tổ chức doanh nghiệp là quan trọng hàng đầu.

C)Cổ phần chào bán cho người môi giới hoặc người bảo lãnh. Trong trường hợp này,giá chào bán cổ phần không thấp hơn giá thị trường trừ đi phần hoa hồng dànhcho người môi giới và bảo lãnh. Hoa hồng được xác định bằng tỷ lệ phần trăm củagiá trị cổ phần tại thời điểm chào bán.

C) Cổ đông được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết và số cổ phần ưu đãi biểu quyết của mỗi cổ đông. Trường hợp cuộc họp của Hội đồng thành viên được triệu tập lần thứ ba, thì cuộc họp đó của Hội đồng thành viên luôn được tiến hành, không phụ thuộc vào số thành viên tham dự. Mỗi thành viên đều có quyền kiến nghị bổ sung chương trình họp, nếu được số thành viên đại diện cho ít nhất 51% số phiếu của tất cả thành viên dự họp chấp thuận”. B) Lý do yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên và vấn đề cần giải quyết.

Thành viên góp vốn có quyền rút phần vốn góp của mình ra khỏi công ty, nếu được đa số thành viên hợp danh đồng ý. Việc chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên góp vốn cho người khác được tự do thực hiện, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác. Trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải giải thể trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trình tự và thủ tục giải thể thực hiện theo quy định tại Điều này.

Căn cứ vào Luật này và các quy định pháp luật khác có liên quan, Chính phủ quy định cụ thể việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty hợp danh. Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức cho cổ đông khi công ty kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật và ngay khi trả hết số cổ tức đã định, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả. Doanh nghiệp có quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp được quyền kinh doanh các ngành, nghề đó kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh hoặc có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định. Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Trọng tài kinh tế phải gửi bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kèm theo hồ sơ của doanh nghiệp cho các cơ quan thuế, tài chính, thống kê và cơ quan quản lý ngành kinh tế, kỹ thuật cùng cấp. Năm 1999, Luật Doanh nghiệp ra đời trên cơ sở hợp nhất Luật Công ty và Luật Doanh nghiệp tư nhân 1990, tạo ra khung khổ pháp lý chung cho các chủ thể kinh tế trong nền kinh tế thị trường cũng như tạo sân chơi bình đẳng giữa các loại hình DN.

Khi các khoản nợ hoặc nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả, thì chủ nợ có quyền yêu cầu một trong các công ty mới được thành lập từ công ty bị chia thanh toán các khoản nợ hoặc nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả. Công ty được yêu cầu phải thanh toán khoản nợ đến hạn đó, đồng thời có quyền yêu cầu các công ty còn lại hoàn trả lại phần tương ứng mà họ phải gánh chịu. “5. Người có chứng chỉ hành nghề chỉ được đăng ký trong hồ sơ đăng ký kinh doanh của một cơ sở kinh doanh và phải chịu trách nhiệm về việc tuân thủ đúng các quy định về chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động kinh doanh của cơ sở đó”.

Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện phải phù hợp với nội dung hoạt động của doanh nghiệp. Cổ phần hoặc phần vốn góp bằng các tài sản không phải là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng chỉ được coi là thanh toán xong khi quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản góp vốn đã chuyển sang công ty. 1.Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho người không đủ điều kiện hoặc từchối cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho người đủ điều kiện theo quyđịnh của Luật này. 4.Trực tiếp kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanhnghiệp theo những nội dung trong hồ sơ đăng ký kinh doanh.

Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2005 thống nhất quy định cho doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp tư nhân trong nước. Luật Doanh nghiệp sửa đổi năm 2015 tiếp tục tinh thần cải cách theo hướng minh bạch và đơn giản hóa với nhiều quy định được dỡ bỏ như bỏ ghi ngành nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bỏ con dấu… để tiếp tục phù hợp với Hiến pháp năm 2013. Những lần sửa đổi đó đều có dấu ấn của những Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư như ông Võ Hồng Phúc, Bùi Quang Vinh.

Thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên, hình thức biểu quyết do Điều lệ công ty quy định. Trường hợp giấy chứng nhận phần vốn góp bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác, thành viên được công ty cấp lại giấy chứng nhận phần vốn góp và phải trả phí do công ty quy định. “Thành viên hợp danh” là thành viên chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. Chính vì vậy, Trung ương Đảng đã quyết định chủ trương phải xây dựng luật về khuyến khích phát triển kinh tư nhân. Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương được giao nhiệm vụ xây dựng luật, tôi là một người tham gia xây dựng luật. Tại thời điểm đó, chúng tôi chưa hình dung ra được cụ thể thế nào, lúc đầu rất loay hoay.

Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về những sai phạm gây thiệt hại cho công ty trong khi thực hiện nhiệm vụ. G) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị gồm không quá mười một thành viên. Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và số lượng cụ thể thành viên Hội đồng quản trị do Điều lệ công ty quy định. Cổ phần đã được bán hoặc cổ phần đã được chuyển nhượng khi ghi đúng và đủ những thông tin quy định tại điểm d khoản 1 Điều 60 của Luật này vào sổ đăng ký cổ đông; kể từ thời điểm đó, người mua cổ phần hoặc nhận chuyển nhượng cổ phần trở thành cổ đông của công ty. Thành viên có thể uỷ quyền bằng văn bản cho thành viên khác dự họp Hội đồng thành viên.

Trường hợp công ty không mua lại phần vốn góp, không thanh toán được phần vốn góp được mua lại hoặc không thỏa thuận được về giá mua lại phần vốn góp như quy định tại Điều 31 Luật Doanh nghiệp, thì thành viên yêu cầu công ty mua lại có quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho người khác. Trong trường hợp này, việc chuyển nhượng không bắt buộc phải thực hiện theo quy định tại Điều 32 Luật Doanh nghiệp. “a) Tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc số quyết định thành lập của từng cổ đông sáng lập.” Trường hợp thành lập doanh nghiệp để kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, thì khi đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo và hướng dẫn người thành lập doanh nghiệp về điều kiện kinh doanh các ngành, nghề đó. Công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập từ việc chuyển đổi doanh nghiệp của Đảng, doanh nghiệp của tổ chức chính trị – xã hội.

Điều quan trọng là phải vượt qua được tư duy “năng lực quản lý đến đâu thì mở đến đó” và thay bằng tư duy “năng lực quản lý phải được xây dựng để phù hợp và thúc đẩy sự phát triển đất nước”. Bốn là bãi bỏ các yêu cầu và điều kiện kinh doanh tại thời điểm đăng ký kinh doanh. Thời gian vừa qua, việc ban hành các đạo luật quan trọng đã tạo đòn bẩy cho doanh nghiệp phát triển.

Tuy nhiên đã có không ít trường hợp không vượt qua được thủ tục hành chính tại các cơ quan này, dẫn đến việc doanh nghiệp bỏ dở thủ tục giải thể đang tiến hành. Trên thực tế, có những quy đinh mới của Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã có ảnh hưởng tích cực đến việc đơn giản hóa thủ tục giải thể, ví dụ như việc quy định doanh nghiệp có thể có nhiều con dấu và chỉ cần thông báo mẫu dấu tại cơ quan đăng ký kinh doanh, bỏ thủ tục xin phép cấp con dấu được tiến hành tại cơ quan công an. Như vậy, những doanh nghiệp thành lập sau khi Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực không cần phải thực hiện các thủ tục về quản lý con dấu tại cơ quan công an, kể cả thủ tục trả con dấu tại cơ quan công an khi doanh nghiệp giải thể. C) Đối với công ty hợp danh, cơ quan đăng ký kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản yêu cầu công ty thay đổi thành viên hợp danh thuộc đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp và đăng ký thay đổi thành viên trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông báo.

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc kể, trước khi Quốc hội thông qua Luật, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng và Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu cứ có dịp là nhắc ông Lộc phải góp ý thật mạnh mẽ vào dự Luật. Họ muốn để lại dấu ấn trong nhiệm kỳ. Một buổi sáng mùa Thu năm 1987, ông Nguyễn Đình Cung lọ mọ lên thư viện của Viện Kinh tế TP.HCM để lục tìm lại các tư liệu cũ liên quan đến doanh nghiệp tư nhân trước năm 1975.

Bộ, cơ quan ngang bộ, HĐND và UBND các cấp không được quy định ngành, nghề cấm kinh doanh, ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh. Dự thảo cũng bãi bỏ việc bắt buộc doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh. Luồng tư duy này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ủng hộ và đề nghị không quy định nội dung về hộ kinh doanh vào dự thảo, mà xem xét, ban hành một luật riêng về hộ kinh doanh. Với ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng CIEM, người đứng sau tất cả các bản thảo của Luật Doanh nghiệp, tình trạng này là vô phương cứu chữa. Các bộ, ngành vẫn đang đua nhau ban hành điều kiện kinh doanh, cài cắm lợi ích trong các văn bản dưới luật. Được hỏi, ông cảm thấy tiếc nhất điều gì, ông Cung trả lời, nếu đợt bỏ giấy phép đầu tiên những năm 2000, khi được sự hậu thuẫn rộng rãi của lãnh đạo Chính phủ và xã hội, mà ông và các đồng sự làm quyết liệt hơn thì có thể tạo ra nhiều thay đổi tích cực hơn.

Chúng tôi nói “về cơ bản” là vì việc mở cửa môi trường đầu tư trong từng ngành, từng lĩnh vực còn phụ thuộc và kết quả đàm phán giữa Việt Nam và các quốc gia trong quá trình hội nhập. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quản lý cao nhất của công ty cổ phần và có quyền bổ nhiệm Hội đồng quản trị. Tại Bắc Giang, tinh thần đổi mới của Luật Doanh nghiệp 1999 đã có tác động mạnh, cơ chế từ tiền kiểm sang hậu kiểm được thực thi, thời gian cấp giấy đăng ký kinh doanh được rút ngắn, nhiều thủ tục được xóa bỏ. Nhờ đó số lượng doanh nghiệp thành lập mới nở rộ. Nếu như trước năm 2000 toàn tỉnh chỉ có hơn 100 doanh nghiệp ngoài quốc doanh thì một năm sau đó số doanh nghiệp đã tăng lên gấp đôi và đến nay toàn tỉnh có khoảng 7 nghìn doanh nghiệp.

Sau thời hạn đó, cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ thông. 14.Chữ ký của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của người đạidiện theo pháp luật hoặc tất cả thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;của người đại diện theo pháp luật hoặc tất cả cổ đông sáng lập đối với công tycổ phần. Theo quy định tại khoản 1 Điều 49 Luật Doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức theo một trong hai mô hình.

Người mất trí, người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị kết án tù mà chưa được xoá án, thì không được phép thành lập doanh nghiệp tư nhân. Nhà nước công nhận sự tồn tại lâu dài và phát triển của doanh nghiệp tư nhân, thừa nhận sự bình đẳng trước pháp luật của doanh nghiệp tư nhân với các doanh nghiệp khác và tính sinh lợi hợp pháp của việc kinh doanh. Với sự phân định rõ về thẩm quyền như vậy, từ 2014 đến nay, việc ban hành quy định pháp luật và tổ chức thực thi pháp luật về điều kiện kinh doanh đang trong xu hướng giảm dần và về cơ bản không tái diễn hiện tượng gia tăng trở lại. Bãi bỏ cơ chế “xin – cho” trong thủ tục thành lập doanh nghiệp được coi là một điểm nhấn quan trọng ở giai đoạn đầu tiên của quá trình thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính trong thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam. Tám là, chính thức thay đổi theo đúng thông lệ quốc tế khi giảm tỷ lệ dự họp từ 65% (Luật cũ) xuống còn 51%. Khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành.

Song, trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, chuyển mạnh sang nền kinh tế số hóa, thương mại điện tử xuyên biên giới, doanh nghiệp quá nhỏ sẽ khó có thể bắt kịp nhịp độ thay đổi trên thế giới, rõ ràng cần có các hình thức hợp tác, liên kết thích hợp. Một trở ngại lớn là quyền sở hữu đất đai của tư nhân chưa được thừa nhận làm hạn chế quá trình tích tụ ruộng đất để đi lên sản xuất lớn. Các quyền khác được quy định tại Điều lệ công ty, tại hợp đồng lao động mà Giám đốc (Tổng giám đốc) ký với công ty và theo quyết định của Hội đồng thành viên. Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sản, vốn đầu tư, thu nhập, các quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp. Vợ, chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh chị em ruột của người quản lý doanh nghiệp, thành viên công ty, cổ đông có cổ phần chi phối. Điều lưu ý thứ 2 là sự thay đổi tư duy của Nhà nước “quản được đến đâu thì mở đến đó”.

3.Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng thành viên không quá ba năm. Chủ tịch Hội đồngthành viên có thể được bầu lại. 2.Chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là thành viên nếu các thành viêncòn lại của công ty không mua hoặc không mua hết. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, công đoàn và các tổ chức chính trị – xã hội khác trong doanh … E) Tên của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký khác với tên của doanh nghiệp đã đăng ký bởi từ “tân” ngay trước, hoặc “mới” ngay sau tên của doanh nghiệp đã đăng ký.

Sau khi Luật Doanh nghiệp 1999 có hiệu lực, thời gian cấp phép đã được rút ngắn nhanh chóng. Doanh nghiệp chỉ mất từ 4 tuần cho đến 6 tuần để xin phép thành lập doanh nghiệp với thành phần hồ sơ đơn giản hơn (bao gồm Đơn, Điều lệ, Danh sách thành viên). Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản. Nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị định này.

Như Hàn Quốc, đích thân tổng thống chỉ đạo việc này. Và phải có chuyên gia tham mưu . Phải có cơ chế để doanh nghiệp lên tiếng phát biểu.

3.Thực hiện kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp theo quy định của Luật này màkhông đăng ký kinh doanh hoặc tiếp tục hoạt động kinh doanh khi đã bị thu hồigiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 3.Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liênđới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và cácnghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách. 3.Sau khi đăng ký kinh doanh các công ty mới, công ty bị chia chấm dứt tồn tại.Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanhtoán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia. Đốivới công ty cổ phần mà pháp luật yêu cầu phải được kiểm toán, thì báo cáo tàichính hàng năm phải được tổ chức kiểm toán độc lập xác nhận trước khi trình Đạihội đồng cổ đông xem xét và thông qua. Công khai hóa lợi ích có liên quan của thành viên, người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần. B) Tất cả các công ty mới được thành lập từ công ty bị chia đều phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia, trừ trường hợp chủ nợ và công ty mới thành lập từ công ty bị chia có thoả thuận khác.