Luật Doanh Nghiệp Tăng Vốn Điều Lệ

Thời hạn đăng ký vốn điều lệ hiện nay, Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định chung cho các loại hình doanh nghiệp là công ty thời gian là 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 điều 47 của Luật này. Trong quá trình kinh doanh, việc phát sinh nhu thay đổi tăn vốn điều lệ hoặc giảm vốn điều lệ là một nhu cầu thiết yếu, V.L.C cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan đến thủ tục thay đổi vốn tăng giảm vốn điều lệ. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên của công ty hợp danh. Chủ tịch Hội đồng thành viên (Điều 57) do Hội đồng thành viên bầu, có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

  • Thời gian thực hiện dự kiến vào quý I hoặc quý II/2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận.
  • Quyền biểu quyết và thời hạn ưu đãi biểu quyết đối với cổ phần ưu đãi biểu quyết do tổ chức được Chính phủ ủy quyền nắm giữ được quy định tại Điều lệ công ty.
  • Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn.
  • Ban kiểm soát họp ít nhất mỗi tháng một lần để rà soát, đánh giá, thông qua báo cáo kết quả kiểm soát trong tháng trình cơ quan đại diện chủ sở hữu; thảo luận và thông qua kế hoạch hoạt động tiếp theo của Ban kiểm soát.
  • Thời gian trước ngày cuối cùng công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo quy định tại khoản này.

Số phiếu biểu quyết của thành viên hợp danh không tỷ lệ với số vốn góp. Khi biểu quyết, mỗi thành viên hợp danh chỉ có một phiếu biểu quyết. Vì vậy, cho dù giữa Công ty và người góp vốn có thỏa thuận mục đích góp vốn chỉ để hưởng lãi suất và hết thời hạn góp vốn sẽ hoàn lại đầy đủ tiền gốc và lãi suất thì vẫn phải chịu thuế đầu tư vốn.

Trước ngày chuyển giao doanh nghiệp, trừ trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân, người mua và chủ nợ của doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận khác. D) Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. D) Không thực hiện đúng nghĩa vụ của thành viên hợp danh. H) Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. D) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Việc chuyển nhượng hoặc nhận góp vốn đầu tư quy định tại khoản 1 Điều này phải thực hiện theo giá thị trường, giá được định theo phương pháp tài sản, phương pháp dòng tiền chiết khấu hoặc phương pháp khác. Khi có yêu cầu của người đại diện theo pháp luật của công ty mẹ, người đại diện theo pháp luật của công ty con phải cung cấp báo cáo, tài liệu và thông tin cần thiết theo quy định để lập báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tổng hợp của công ty mẹ và công ty con. Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì quyền và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp tư nhân được thực hiện thông qua người đại diện.

Công ty luật TNHH Giap Law & Cộng sự chuyên tư vấn luật bất động sản, tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp, tư vấn luật đầu tư doanh nghiệp, tư vấn luật thuế doanh nghiệp… Chính phủ quy định hệ thống tổ chức Cơ quan đăng ký kinh doanh. Việc phá sản doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản.

Hoặc các tổ chức khác có chức năng lưu giữ sổ đăng ký cổ đông. Đ) Số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần. Quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. D) Quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho người sở hữu cổ phần đó các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. G) Thông tin khác theo quy định của Điều lệ công ty.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật và khách hàng về số lượng, chất lượng, điều kiện cung ứng và giá, phí sản phẩm, dịch vụ cung ứng. Từ chối yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân về cung cấp nguồn lực không theo quy định của pháp luật. 30. Thành viên công ty hợp danh bao gồm thành viên hợp danh và thành viên góp vốn. Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư quốc tế và Dịch vụ thương mại USC .

Các công ty cần chủ động giảm đáng kể ngưỡng giới hạn này. Như vậy, chủ sở hữu công ty đồng thời là Chủ tịch công ty. Chủ tịch công ty có thể kiêm Giám đốc (Tổng giám đốc). Quyền, nghĩa vụ của Giám đốc (Tổng giám đốc) được quy định tại Điều lệ công ty, Hợp đồng lao động mà Giám đốc (Tổng giám đốc) ký với Chủ tịch công ty).

Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số Kiểm soát viên thường trú tại Việt Nam. Trường hợp Chủ tịch công ty xuất cảnh khỏi Việt Nam trên 30 ngày thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện một số quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch công ty; việc ủy quyền phải được thông báo kịp thời bằng văn bản đến cơ quan đại diện chủ sở hữu. Trường hợp ủy quyền khác thực hiện theo quy định tại quy chế quản lý nội bộ của công ty.

Với kế hoạch kinh doanh năm 2021 là tổng doanh thu đạt 7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 113 tỷ đồng, doanh nghiệp đã hoàn thành 286,2% kế hoạch lợi nhuận năm. Nếu đợt phát hành thành công, BCG sẽ thu về 1.200 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ của doanh nghiệp từ hơn 4.400 tỷ lên hơn 5.600 tỷ đồng. CLB Du thuyền và Nghỉ dưỡng Cam Ranh – chủ đầu tư dự án KĐT Cam Ranh City Gate vừa phát hành thành công lô trái phiếu có giá trị 2.500 tỷ đồng với kỳ hạn 2 năm.

Các chi nhánh được mở rộng, cùng với các hoạt động được phát triển sẽ tạo thêm niềm tin cho người tiêu dùng đối với doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ, sản phẩm. Các doanh nghiệp có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Do đó, nên bỏ quy định kê khai số vốn điều lệ trong hồ sơ đăng ký thành lập, cũng như trong quá trình kinh doanh sau này. Đ) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên, người đại diện theo pháp luật của công ty. Gặp Quý khách hàng để bàn giao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thể hiện thông tin mới cũng như cung cấp các giấy tờ có liên quan cho Quý khách hàng trong khoảng thời gian sớm nhất đã cam kết.

Tuy nhiên vì tính chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của doanh nghiệp tư nhân, ý nghĩa của vốn điều lệ không được đặt ra. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới có ghi nhận số vốn điều lệ đã điều chỉnh cho Công ty cổ phần. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

(thitruongtaichinhtiente.vn) – Biến động cổ phiếu đã tăng mạnh trong tháng Giêng. Kỳ vọng thị trường cổ phiếu vẫn “khó lường”. Các nhà đầu tư đang cho rằng thời kỳ tiền rẻ đã kết thúc.

Đó thương vụ góp vốn thành lập Công ty Cổ phần BCG Financial, trong đó vốn góp của Bamboo Capital là 320 tỷ đồng, tương ứng 80% vốn, vốn điều lệ của BCG Financial là 400 tỷ đồng. PJTACO đã không công bố, công bố không đầy đủ nhiều thông tin và vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp. VTV đã 2 lần muốn thoái vốn tại VSTV – doanh nghiệp sở hữu kênh truyền hình K+ nhưng không có nhà đầu tư nào đăng ký mua.

Báo cáo có thể gồm hoặc không gồm thông tin từ công ty con đó, nhưng phải có giải trình cần thiết để tránh hiểu nhầm hoặc hiểu sai lệch. Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau. Toàn bộ vốn và tài sản kể cả vốn vay và tài sản thuê được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp sau thời hạn trên mà chủ sở hữu không góp đủ vốn điều lệ thì phải làm thủ tục giảm vốn điều lệ trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ. Trường hợp này, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước khi công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ. Vốn điều lệ là nguồn vốn do các cổ đông, thành viên chủ động đăng ký và cam kết góp trong thời hạn quy định của luật khi thành lập doanh nghiệp.

Vốn có quyền biểu quyết là phần vốn góp hoặc cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, kể từ khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các nhà đầu tư phải có nghĩa vụ góp đúng, đủ trong thời hạn 90 ngày. Tuy nhiên, tài sản mà các nhà đầu tư “cam kết góp” sẽ được tính là vốn điều lệ của doanh nghiệp khi “doanh nghiệp nhận được số vốn này”. Thực tế, vì nhiều lý do khác nhau, mà các nhà đầu tư lúc đầu “cam kết góp”, nhưng sau đó thì không có góp, không góp đầy đủ được như cam kết.

B) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần, phần vốn góp chi phối. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua hoặc từ ngày có hiệu lực được ghi tại nghị quyết, quyết định đó. Thời hạn 10 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc số thành viên dự họp và số vốn điều lệ được đại diện bởi số thành viên dự họp. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp thông báo địa điểm kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

D) Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hoạt động kinh doanh theo quy định tại khoản 3 Điều này do công ty con thực hiện đem lại lợi ích cho công ty con khác của cùng một công ty mẹ thì công ty con được hưởng lợi phải liên đới cùng công ty mẹ hoàn trả khoản lợi được hưởng cho công ty con bị thiệt hại. Trong điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, thành viên hợp danh phân công nhau đảm nhiệm các chức danh quản lý và kiểm soát công ty. Trường hợp giấy chứng nhận phần vốn góp bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác, thành viên được công ty cấp lại giấy chứng nhận phần vốn góp.

Và nếu pháp luật cho phép tăng thì tôi phải làm các thủ tục như thế nào? Xin chân thành cảm ơn. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán. Đại hội đồng cổ đông có thể thông qua việc tăng vốn điều lệ, ghi rõ trong Biên bản họp và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng thành viên bao gồm Chủ tịch và các thành viên khác, số lượng không quá 07 người. Thành viên Hội đồng thành viên do cơ quan đại diện chủ sở hữu bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật. B) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Sau 90 ngày mà có thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ phần vốn như đã cam kết góp thì công ty sẽ phải thực hiện đăng ký giảm vốn điều lệ. Theo quy định tại Điều 33 Luật Doanh nghiệp Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, những thay đổi tương ứng phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày. Thời hạn góp vốn, tăng/giảm vốn điều lệ của các loại hình Công ty cũng có nhiều điểm phức tạp và chưa thống nhất, không thể đưa ra tất cả trường hợp và giải thích các thuật ngữ tại đây. Vì thế nếu bạn chọn loại hình Công ty Cổ phần hay Công ty TNHH, hãy liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ tư vấn cặn kẽ về vấn đề này và giúp doanh nghiệp chọn được con đường tốt nhất. Được tăng/ giảm vốn điều lệ bằng cách tăng/ hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ; Tiếp nhận/ mua lại phần vốn góp; Tăng/giảm vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản tăng/giảm của công ty.

Doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty bị hợp nhất đặt trụ sở chính để cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị hợp nhất trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết thì người thừa kế hoặc một trong những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật là chủ doanh nghiệp tư nhân theo thỏa thuận giữa những người thừa kế. Trường hợp những người thừa kế không thỏa thuận được thì đăng ký chuyển đổi thành công ty hoặc giải thể doanh nghiệp tư nhân đó. Quyền tham gia biểu quyết của thành viên góp vốn được thực hiện theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. Báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

Chào bán ra công chúng. Đây cũng là hình thức huy động vốn bên ngoài công ty nhưng mang tính riêng lẻ. Theo quy định của luật chứng khoán hình thức chào bán ra công chúng là chào bán chứng khoán cho các nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp như công ty tài chính một số lượng lớn hoặc sử dụng các phương thức như quảng cáo hay mời chào có tính chất rộng rãi ra công chúng. Trường hợp doanh nghiệp tăng vốn điều lệ làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi. Như vậy, nếu được sự chấp thuận của Hồi đồng thành viên thì công ty hoàn toàn có thể tiếp nhận thêm thành viên mới và từ đó tăng vốn điều lệ của công ty.

Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng thành viên tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 2 Điều này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng thành viên. Góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết, chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 47 của Luật này.

Việc tăng, giảm vốn điều lệ xảy ra phổ biến khi kinh doanh của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều doanh nhân vẫn chưa nắm bắt được doanh nghiệp khi nào thì được tăng giảm vốn điều lệ. Bài viết này Hoatieu.vn sẽ chia sẻ cho bạn Công ty được tăng, giảm vốn điều lệ trong trường hợp nào.

Dịch vụ giải thể Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại VN. Tăng, giảm vốn điều lệ có chuyển đổi loại hình công ty không? – Ảnh minh họa. Thành lập công ty nước ngoài kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng… Quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư tại…

Hỗ trợ khách hàng tối đa, trở thành một địa chỉ đáng tin cậy của mọi cá nhân, tổ chức. Mặt khác, đối với khách hàng khi có nhu cầu muốn mua lại doanh nghiệp, nhưng khi kiểm toán phát hiện CTCP kê khai khống số vốn điều lệ, thì họ sẽ huỷ hợp đồng, CTCP sẽ phải bồi thường thiệt hại. Nếu quý khách cảm thấy khó khăn trong vấn đề tăng – giảm vốn điều lệ, các chuyên gia của V.L.C sẵn sàng hỗ trợ bằng dịch vụ chuyên nghiệp. Kết quả khảo sát của Tổ chức Tài chính quốc tế cho thấy, mức độ quan tâm của các công ty tới quyền cổ đông biến đổi khác nhau qua các năm, đạt bình quân 7,3% năm 2010 và 7,1% năm 2011. Mức điểm trung bình 7,1% đạt được của toàn bộ 100 công ty trong mẫu khảo sát cho thấy, quyền cổ đông chưa thực sự được các công ty niêm yết ở Việt Nam coi trọng. Theo quy định tại Điều 38, 39 40, 42 – Luật doanh nghiệp năm 2014 thì tên doanh nghiệp phải viết được bằng tiếng Việt, có thể có kèm theo chữ số và ký hiệu, phải phát âm được và phải bao gồm hai thành tố là loại hình doanh nghiệp và tên riêng của doanh nghiệp.

Mọi thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệLuật sư X, để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ của luật sư. (thitruongtaichinhtiente.vn) – Theo đó, phạm vi đón khách là thông qua các chuyến bay thuê chuyến hoặc thương mại quốc tế thường lệ. Các địa phương căn cứ nhu cầu và các điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương, chủ động quyết định việc đón khách du lịch quốc tế và thông báo về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (thitruongtaichinhtiente.vn) – Google có kế hoạch phát triển các biện pháp bảo mật mới nhằm loại bỏ tính năng theo dõi người dùng trên các ứng dụng của thiết bị Android. Đây là một động thái có thể làm “chao đảo” các doanh nghiệp quảng cáo kỹ thuật số như Facebook. Theo đó, HOSE sẽ hủy niêm yết 250 triệu cổ phiếu phổ thông GTN với tổng giá trị theo mệnh giá là 2.500 tỷ đồng.

D) Họ, tên, chữ ký của từng thành viên yêu cầu hoặc người đại diện theo ủy quyền của họ. B) Chào bán và chuyển nhượng phần vốn góp đó theo quy định tại Điều 52 của Luật này. H) Quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Công ty mẹ, công ty con và mỗi công ty thành viên trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty có quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp độc lập theo quy định của pháp luật. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và tài liệu khác của công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật này. Này, cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết; hợp đồng, giao dịch được chấp thuận theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 148 của Luật này, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác. Ủy ban kiểm toán thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty hoặc quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán quy định.

Giá trị của một tài sản cố định có thể tăng lên tại một thời điểm nào đó. Tuy nhiên, phần giá trị tăng thêm không được dùng để ghi tăng vốn điều lệ. Như vậy, tăng vốn điều lệ sẽ có tác động hai chiều đến doanh nghiệp.

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử là việc người thành lập doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử bao gồm các dữ liệu theo quy định của Luật này và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy. D) Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức đối với công ty cổ phần. 33.

Ngược lại nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được tăng hơn so với mức tiền phạt tối đa khung tiền phạt. Tuy nhiên, nhiều ý kiến của các chuyên gia, người tiêu dùng, cộng đồng doanh nghiệp cũng cho rằng mức phạt này “quá nhẹ” bởi hệ quả của nó để lại trong môi trường kinh doanh tác động tới lợi ích của các nhà đầu tư, quản trị công ty, quản lý về thuế đối với doanh nghiệp. Kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ phần vốn góp quy định, doanh nghiệp vẫn chưa làm thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp của các thành viên, cơ quan đăng ký doanh nghiệp nơi doanh nghiệp đã đăng ký trước đó. Cơ quan đăng ký doanh nghiệp sẽ gửi Thông báo tới CTCP về hành vi vi phạm của CTCP. Soạn thảo quyết định và chuẩn bị bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc của Đại hội đồng cổ đông; hoặc soạn thảo quyết định của chủ sở hữu công ty về việc tăng vốn điều lệ của công ty.