Luật Doanh Nghiệp Về Công Ty Hợp Danh

Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại công ty. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 139 của Luật này. Đ) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Công ty mẹ, công ty con và mỗi công ty thành viên trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty có quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp độc lập theo quy định của pháp luật. Báo cáo và tài liệu do Hội đồng quản trị chuẩn bị; báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải có ở trụ sở chính và chi nhánh của công ty chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn khác dài hơn. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Với vai trò là chủ sở hữu của công ty, thành viên hợp danh có quyền triệu tập và tham gia các cuộc họp, tiến hành thảo luận đưa ra ý kiến và biểu quyết để quyết định các vấn đề của công ty mình. Đồng thời có thể đại diện cho công ty để thực hiện các hoạt động kinh doanh, đàm phán, ký kết các hợp đồng hay các thỏa thuận mà cho rằng điều kiện đó có lợi nhất cho công ty. Ảnh minh họa Về nội dung giám sát, UBCKNN thực hiện giám sát tuân thủ pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với VNX và công ty con.

Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày họp nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

Mặt khác, thói quen kinh doanh luôn đề cao sự tin cậy, quen biết, còn tác động lớn đến tâm lý của các nhà đầu tư Việt Nam. Có thể khẳng định, yếu tố tin tưởng (nhân thân) luôn đặt nặng trong suy nghĩ kinh doanh của người Việt. Khi đối chiếu các điều kiện này với công ty hợp danh thì ưu điểm của công ty hợp danh chính là kết hợp được uy tín cá nhân của nhiều thành viên. Hơn nữa, nhờ nghĩa vụ liên đới và trách nhiệm vô hạn của các thành viên hợp danh, làm cho công ty hợp danh dễ dàng tạo được sự tin cậy trước các bạn hàng hay các đối tác kinh doanh. Đồng thời, kế thừa từ Luật Doanh nghiệp năm 1999 và Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật Doanh nghiệp năm 2014 còn cho phép công ty hợp danh linh hoạt mở rộng đối tượng thành viên tham gia, khi quy định loại hình thành viên là các thành viên góp vốn. Nhờ vậy, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, công ty hợp danh đều có thể dễ dàng mở rộng quy mô khi cần thiết.

Sáng 19/2 tại Hà Nội, Báo Lao Động đã tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề “Cần Luật hoá Nghị quyết 42 để giải bài toán xử lý nợ xấu ngân hàng”. © Bản quyền thuộc về Báo Nghệ An. Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.

Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. E) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. N) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Để nâng cao năng lực quản lý đất đai về giá đất, cần nhanh chóng hoàn thiện chính sách về giá đất góp phần phát triển kinh tế – xã hội, hội nhập với kinh tế thế giới. Cộng đồng doanh nghiệp trong nước ủng hộ và thống nhất cao các trọng tâm điều hành chính sách của Chính phủ trong năm 2022. Các nội dung khác theo quy định tại các khoản 5 và 6 Điều 21 của Luật Doanh nghiệp. Đồng thời kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty nếu Điều lệ công. Bộ luật lao động năm 2019 quy định người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động, nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì nội quy lao động phải bằng văn bản. Mẫu giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký…

Trường hợp này, người đại diện công ty ký hợp đồng phải thông báo Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trường hợp này, cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính, gần nhất hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty.

Công ty hợp danh là loại hình công ty đối nhân. Với loại hình công ty này, có thể kết hợp được uy tín cá nhân của nhiều người (Các thành viên công ty) để tạo dựng hình ảnh cho công ty. Do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn của các thành viên hợp danh mà công ty hợp danh dễ dàng tạo được sự tin cậy của các bạn hàng, đối tác kinh doanh. Việc điều hành quản lý công ty không quá phức tạp do số lượng các thành viên ít và là những người có uy tín, tuyệt đối tin tưởng nhau. Bên cạnh thành viên hợp danh, công ty hợp danh có thể có thành viên góp vốn (điểm a khoản 1 Điều 177 Luật Doanh nghiệp 2020). Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty và không được tham gia quản lý công ty; không được tiến hành công việc kinh doanh nhân danh công ty điểm b khoản 2 Điều 187 Luật Doanh nghiệp 2020).

Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định thời hạn khác. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông hoặc thông tin tương đương, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp. Cuộc họp lấy ý kiến các thành viên của Hội đồng thành viên hợp lệ khi có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên Hội đồng thành viên tham dự. Thành viên Hội đồng thành viên có quyền bảo lưu ý kiến của mình và kiến nghị lên cơ quan đại diện chủ sở hữu công ty. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. Khi có yêu cầu của thành viên quy định tại khoản 1 Điều này, nếu không thỏa thuận được về giá thì công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không đăng ký hoặc tiếp tục kinh doanh khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Việc thanh toán hoặc bồi thường phải bảo đảm lợi ích của doanh nghiệp và không phân biệt đối xử giữa các loại hình doanh nghiệp. Địa chỉ thường trú là địa chỉ đăng ký trụ sở chính, đối với tổ chức; địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc địa chỉ nơi làm việc hoặc địa chỉ khác của cá nhân mà người đó đăng ký với doanh nghiệp để làm địa chỉ liên lạc. Đối với công ty mà pháp luật yêu cầu phải kiểm toán thì báo cáo tài chính hằng năm của công ty phải được kiểm toán trước khi trình Hội đồng thành viên xem xét, thông qua.

Việc huy động thêm thành viên góp vốn giúp công ty tháo gỡ được khó khăn tài chính trong quá trình hoạt động.Các thành viên này chỉ phải chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. Công ty mẹ, công ty con và các công ty khác hợp thành tập đoàn kinh tế có các quyền, nghĩa vụ, cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động phù hợp với hình thức tổ chức doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật liên quan và Điều lệ công ty. Thực chất, việc ghi nhận công ty HD có tư cách pháp nhân tạo một ngoại lệ trong pháp luật dân sự. Bởi vì, theo Bộ luật Dân sự năm 2015, pháp nhân phải chịu trách nhiệm dân sự về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện nhân danh pháp nhân.

Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị hợp nhất trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty hợp nhất. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác thì Hội đồng quản trị có quyền quyết định loại trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu và thời điểm phát hành, nhưng phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất. Báo cáo phải kèm theo tài liệu và hồ sơ giải trình nghị quyết của Hội đồng quản trị về phát hành trái phiếu. Sau khi cổ phần được thanh toán đầy đủ, công ty phải phát hành và trao cổ phiếu cho người mua.

Những lợi ích như tiết kiệm thời gian và chi phí, sự đa dạng của sản phẩm cung cấp và dịch vụ giao hàng tận nơi đang thúc đẩy người mua sắm lựa chọn trải nghiệm ưu tiên kỹ thuật số. Tổng giá trị hàng hóa năm 2021 của Việt Nam dự kiến đạt 21 tỷ USD, tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái, phần lớn do mức tăng trưởng 53% của ngành thương mại điện tử. Nếu năm 2020 chứng kiến hàng triệu người tiêu dùng bước chân vào thế giới số thì năm 2021 cho thấy sức mạnh hiển nhiên của kỹ thuật số. Từ mua sắm đến dịch vụ, những người dùng mới đã bắt đầu hành trình trực tuyến của họ do nhu cầu bắt buộc, giờ đây đang chủ động khai thác triệt để hơn cách sử dụng của mình. Nhanh chóng, tiện lợi và giá cả hợp lý là một vài trong số những lý do khiến ngày càng nhiều người tiêu dùng lựa chọn lối sống ưu tiên cho kỹ thuật số.

  • Hội đồng thành viên nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
  • Như vậy, khả năng huy động vốn của công ty là rất hạn chế so với các loại hình doanh nghiệp khác.
  • Chủ tọa và người ghi biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.
  • Bởi lẽ doanh nghiệp tư nhân không có sự độc lập về tài sản – một trong những tiêu chí đầu tiên để xét tính độc lập về tài sản của doanh nghiệp đó là tài sản đó phải độc lập với tài sản của chủ doanh nghiệp.
  • Thành viên góp vốn chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ trong phạm vi vốn đã góp vào công ty.

Trường hợp chấm dứt tư cách thành viên của thành viên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự thì phần vốn góp của thành viên đó được hoàn trả công bằng và thỏa đáng. Trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày chấm dứt tư cách thành viên hợp danh theo quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều này thì người đó vẫn phải liên đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ của công ty đã phát sinh trước ngày chấm dứt tư cách thành viên. Sau khi chấm dứt tư cách thành viên, nếu tên của thành viên bị chấm dứt đã được sử dụng làm thành một phần hoặc toàn bộ tên công ty thì người đó hoặc người thừa kế, người đại diện theo pháp luật của họ có quyền yêu cầu công ty chấm dứt việc sử dụng tên đó. Các thành viên hợp danh phải liên đới chịu trách nhiệm vô hạn đối với hoạt động kinh doanh của công ty nên mức độ rủi ro về vốn trong quá trình của các thành viên hợp danh là rất cao. Chính vì vậy, trong nền kinh tế thị trường như hiện nay, hầu hết các nhà kinh doanh đều lựa chọn thành lập loại hình công ty Trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Nếu thành viên góp vốn không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp đủ được coi là khoản nợ của thành viên đó đối với công ty. Trong trường hợp này, thành viên góp vốn có liên quan có thể bị khai trừ khỏi công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên. Loại hình công ty vừa có thành viên hợp danh, vừa có thành viên góp vốn được gọi là công ty hợp danh hữu hạn hay công ty hợp vốn đơn giản. Thành viên góp vốn không buộc phải liên kết về nhân thân, cũng không bắt buộc phải là cá nhân như thành viên hợp danh. Thứ tư, công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoản nào. Việc hạn chế cách thức tăng nguồn vốn doanh nghiệp chính là trở ngại để doanh nghiệp khó vận hành khi gặp những vấn đề về tài chính.

Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trên đây là nội dung hướng dẫn về hồ sơ đăng ký thành lập công ty hợp danh và một số lưu ý. Mọi thắc mắc Quý khách vui lòng liên hệ văn phòng công chứng Đại Việt (nay là văn phòng công chứng Trần Hằng)/ Công ty TNHH Đại Việt để được hỗ trợ và giải đáp cụ thể. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Về cơ bản, cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty hợp danh chặt chẽ hơn so với doanh nghiệp tư nhân nhưng tương đối đơn giản so với công ty TNHH và công ty cổ phần. Thành viên công ty hợp danh phải là cá nhân và mỗi cá nhân phải chịu trách nhiệm bằng tất cả tài sản của mình về các nghĩa vụ cũng như khoản nợ của công ty. Ngoài thành viên hợp danh thì công ty hợp danh cũng có thể có thêm thành viên góp vốn. Thành viên góp vốn có thể là cá nhân hoặc tổ chức (điểm B, C khoản 1 điều 177 Luật doanh nghiệp 2020). Trong hoạt động điều hành hoạt động kinh doanh tại Công ty hợp danh, mỗi thành viên hợp danh đều có quyền của người đại diện theo pháp luật, tổ chức điều hành hoạt động hằng ngày của công ty và phân công nhau đảm nhiệm các chức danh quản lý và kiểm soát Công ty. Một thành viên hợp danh có thể tiến hành các hoạt động nhân danh công ty nếu thành viên đó cho là có lợi nhất cho Công ty mà không cần thông báo cho các thành viên khác.

Thành viên hợp danh là những cá nhân có trình độ chuyên môn và uy tín nghề nghiệp cao, tạo sự tin cậy cho đối tác. Giới thiệu những hồ sơ đăng ký thành lập công ty… Do những hạn chế trên nên việc lựa chọn loại hình công ty hợp danh trên thực tế ở nước ta không cao.

Thành viên góp vốn chỉ phải chịu trách nhiệm về những khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn mình đã đóng góp vào công ty. Thành viên góp vốn được quyền tham gia họp, thảo luận và biểu quyết tại phiên họp Hội đồng thành viên. Nhưng những lá phiếu của họ không có giá trị ảnh hưởng đến nội dung của cuộc họp. Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên công ty.

Trong đó, thẻ căn cước công dân gắn chip có thể được tích hợp rất nhiều tiện ích trong cuộc sống, bảo mật an toàn dữ liệu thông tin. Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), hiện cả nước đã cấp hơn 50 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử. Đây là loại giấy tờ tùy thân thông minh nhất từ trước đến nay mà Bộ Công an cấp cho người dân. Do vậy, rất cần tận dụng sự “thông minh” của căn cước công dân gắn chip để thay thế cho các loại giấy tờ tùy thân trong giao dịch hành chính, trong đó có chứng thực, chứng nhận các giấy tờ.

Phóng viên Tuổi Trẻ Online đã ghi lại cảnh nhiều người dân phải dắt bộ, chạy lòng vòng đổ xăng. Báo Quân đội nhân dân Điện tử sẽ tiếp tục cập nhật nội dung Phiên cấp cao. VOV.VN – Bất chấp sự bùng phát trở lại của đại dịch COVID-19 ở các quốc gia lân cận, ADB dự báo, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ phục hồi ở mức 6,7% trong năm nay và tăng lên 7,0% trong năm 2022. Sáng 21/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và có bài phát biểu quan trọng tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên với chủ đề “Phục hồi và phát triển chuỗi cung ứng trong bối cảnh bình thường mới”. Được biết, sáng nay (ngày 15/2), theo lịch từ trước đó, UBND phường Vinh Tân đã có cuộc kiểm tra về công tác phòng chống dịch tại công ty này.

C) Thanh toán khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với công ty. 25. Tổ chức lại doanh nghiệp là việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

3 trong 4 hợp đồng tương lai giữ sắc đỏ, khi thị trường chứng khoán phái sinh đóng cửa phiên cuối tuần qua. Điểm số của các hợp đồng cũng có sự phân hóa, trong khi thanh khoản thị trường phái sinh không thay đổi nhiều. Các doanh nghiệp mong muốn bên cạnh cơ chế mở về quỹ đất thì có thể được vay vốn lãi suất thấp, hay giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng… để doanh nghiệp có động lực phát triển dòng sản phẩm này. Bộ Công an đã đề nghị Bộ Giao Thông Vận tải cung cấp tài liệu làm rõ chủ trương tổ chức các chuyến bay “giải cứu” và chuyến bay “combo”, theo truyền thông Việt Nam. Công đoàn công ty đã tổng hợp danh sách lên công đoàn cấp trên cơ sở (LĐLĐ TP. Vinh), tuy nhiên, xét theo điều kiện hỗ trợ thì chỉ có 2 lao động được nhận hỗ trợ. Công đoàn công ty đã trao số tiền này cho người lao động.

B) Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu Giám đốc và người khác phải có chứng chỉ hành nghề, Giám đốc của doanh nghiệp đó và ít nhất một cán bộ chuyên môn theo quy định của pháp luật chuyên ngành đó phải có chứng chỉ hành nghề. Chứng chỉ hành nghề được cấp ở nước ngoài không có hiệu lực thi hành tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành hoặc Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác. Hội đồng thành viên bầu một thành viên hợp danh làm Chủ tịch Hội đồng thành viên. Tất cả thành viên hợp danh hợp lại thành Hội đồng thành viên. Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. + Các thành viên hợp danh có quyền ngang nhau mà không phụ thuộc vào phần vốn góp, đều là đại diện theo pl của công ty.

Bởi vì nếu không có thành viên này, công ty hợp danh không thể thành lập và hoạt động được. Chỉ bao gồm các thành viên hợp danh, thành viên hợp danh chịu trách nhiệm vô hạn và liên đới; có quyền quản lý và đại diện cho công ty HD. Hội đồng thành viên bầu một thành viên hợp danh làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

Trình tự, thủ tục thay đổi thành viên hợp danh trong công ty hợp danh được thực hiện như thế nào? Sau đây LawKey sẽ giải đáp. Tư vấn khách hàng các quy định của pháp luật doanh nghiệp về tư cách thành viên trong công ty hợp danh.

Chủ. Nợ có quyền yêu cầu bất kỳ thành viên hợp danh nào thanh toán các khoản nợ của công ty đối với chủ nợ. Mặt khác, các thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ của công ty bằng toàn bộ tài sản của mình (tài sản đầu tư vào kinh doanh và tài sản dân sự). Pháp luật của rất nhiều quốc gia coi thành viên hợp danh của công ty hợp danh có tư cách thương nhân.

Chính phủ quy định hệ thống tổ chức Cơ quan đăng ký kinh doanh. C) Phối hợp, chia sẻ thông tin về tình hình hoạt động doanh nghiệp để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước. Việc phá sản doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản. Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

Với đặc trưng trên, số lượng thành viên công ty hợp danh thường rất ít. Thực hiện việc quản lý công ty theo đúng Điều lệ, đúng quy định của pháp luật và trung thực, khách quan, luôn đảm bảo lợi ích của công ty lên hàng đầu. Trong trường hợp thực hiện sai các quy định dẫn đến thiệt hại cho công ty phải có nghĩa vụ bồi thường. + Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty.