Thành Lập Doanh Nghiệp Khoa Học Công Nghệ

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước bao gồm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh và cấp cơ sở do cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 27 của Luật này xác định. D) Được miễn trách nhiệm dân sự trong trường hợp xảy ra thiệt hại, rủi ro gây ra cho Nhà nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do nguyên nhân khách quan, mặc dù đã thực hiện đầy đủ quy trình, quy định về nghiên cứu khoa học. Luật này quy định về tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; việc tổ chức thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ; biện pháp bảo đảm phát triển khoa học và công nghệ; quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ. “Hiện Bộ Khoa học và Công nghệ đang phối hợp với các đơn vị để xây dựng đề án dựa trên các nhiệm vụ khoa học công nghệ để tháng 6 hoặc cuối năm sau báo cáo Thủ tướng, Quốc hội thông qua”, Bộ trưởng nói và đề nghị Khu công nghệ cao có thể mời thêm các đơn vị khác tham gia vào đề án này.

C) Có doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu. Có doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu. Phương án sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Đã xuất hiện thêm nhiều loại hình, mô hình kinh tế tập thể, HTX hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói, giảm nghèo cho các thành viên, góp phần xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Mô hình hoạt động có hiệu quả nhất hiện nay là hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân, với 1.181 quỹ hoạt động trên 57/63 tỉnh, thành phố, hơn 1,8 triệu thành viên.

Phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học – công nghệ công lập. (Đối với tổ chức công lập). Bạn đang đọc bài viết “Quyết định về việc cho phép thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam” tại chuyên mục Văn bản & Chính sách. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ quy định tại Khoản 1 Điều này, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

Hồi hộp cả đêm không ngủ, chờ đến sáng để được đi học tập trung, vỡ òa cảm xúc, ôm nhau, chạy nhảy, cười đùa, quên mang khẩu trang và nháo nhào thông báo về các ca lây nhiễm, tiếp tục quay trở lại học online… đó là muôn sắc màu của… Báo cáo chỉ số vận chuyển Xeneta mới nhất đưa ra ngày 09/2 đã cho thấy mức giảm 3,6% trong giá cước vận tải biển theo hợp đồng dài hạn trong tháng 1 không làm ảnh hưởng đến một năm đặc biệt đối với các hãng vận tải. Đây là chủ trương nhất quán của ta đồng thời phù hợp xu thế tất yếu của thế giới.

C) Nhiệm vụ khoa học và công nghệ không thể khoán chi đến sản phẩm cuối cùng và những nhiệm vụ khoa học và công nghệ có tính rủi ro cao thì thực hiện việc khoán chi đối với từng phần công việc đã xác định rõ tiêu chí. Việc phân bổ ngân sách nhà nước cho khoa học và công nghệ của năm sau được thực hiện trên cơ sở nhu cầu của thực tiễn và kết quả sử dụng ngân sách đã được phân bổ. Thì kinh phí chi cho hoạt động này được tính là đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. C) Không được chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cho người khác nếu không có sự chấp thuận của bên đặt hàng. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước được giao theo phương thức tuyển chọn, giao trực tiếp, xét tài trợ từ quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Đối với khoản thu nhập trích Quỹ, doanh nghiệp không phải đóng thuế và được phép sử dụng Quỹ cho hoạt động khoa học công nghệ của doanh nghiệp, nhằm nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh. Trong bối cảnh đó, đề án thí điểm thành lập DN KH và CN của GS Trần Xuân Hoài, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Vật lý ứng dụng và Thiết bị khoa học thuộc Viện KH và CN Việt Nam là một hành động cụ thể hóa Ðề án đổi mới quản lý hoạt động KH và CN, được nhiều đơn vị nghiên cứu khoa học quan tâm. B) Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc xét duyệt dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật cho khoa học và công nghệ; đôn đốc, kiểm tra các ngành, các cấp nhằm bảo đảm sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả kinh phí đầu tư phát triển khoa học và công nghệ.

Ưu tiên nhiệm vụ phòng, chống dịch, chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động và đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Các công đoàn cơ sở thành lập “Tổ hỗ trợ sáng kiến” để nắm bắt, hỗ trợ, hướng dẫn cá nhân có ý tưởng, sáng kiến triển khai thực hiện và lập hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến. Thứ nhất, về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước. Hiện nay, nội hàm của “dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước” chưa được định nghĩa bằng văn bản quy phạm pháp luật, và đang còn có nhiều ý kiến khác nhau.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước có ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khoẻ con người phải được cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ có thẩm quyền thẩm định. Tổ chức khoa học và công nghệ phải đăng ký hoạt động tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoa học và công nghệ và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ. Là doanh nghiệp chuyên sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khoa học và công nghệ để tạo ra sản phẩm từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ của doanh nghiệp khoa học và công nghệ được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan thuế, cơ quan tài chính các địa phương thực hiện ưu đãi cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định tại Chương III Nghị định này. Doanh nghiệp khoa học và công nghệ có thành tích trong hoạt động khoa học và công nghệ, thương mại hóa sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ được vinh danh, khen thưởng. Doanh nghiệp khoa học và công nghệ không được ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với năm tài chính không đáp ứng được điều kiện về doanh thu của sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu của doanh nghiệp. Thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ có những sự khác biệt và những điều kiện riêng tất yếu. Là loại hình doanh nghiệp rất đặc thù, do đó bênh cạnh việc thực hiện đầy đủ các trình tự theo quy định của Luật doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần phải thực hiện thêm một số thủ tục khác.

Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ là căn cứ thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ và có hiệu lực trên cả nước. Doanh nghiệp khoa học công nghệ là doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và thực hiện việc sản xuất, kinh doanh, dịch vụ từ kết quả khoa học và công nghệ đồng thời được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định pháp luật. Kinh phí hoạt động của Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ, kinh phí thuê tổ chức, chuyên gia tư vấn độc lập đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước được cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ dự toán thành một khoản riêng lấy từ kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ. Thành viên Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ, tổ chức, chuyên gia tư vấn độc lập được trả thù lao cho việc thực hiện nhiệm vụ từ kinh phí quy định tại Khoản này. Đối tượng áp dụng Nghị định này là tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và có nhu cầu thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Doanh nghiệp khoa học công nghệ là doanh nghiệp trực tiếp thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và cả hoạt động sản xuất kinh doanh các loại sản phẩm từ kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ đó.

  • Do đặc trưng của đơn vị trực tiếp thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, sản phẩm của nó có thể hữu hình hoặc vô hình.
  • B) Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tổng hợp, tổ chức việc thẩm định đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định.
  • Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ và là căn cứ để doanh nghiệp được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ.
  • Tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước là việc xác định tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và phải bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, hiệu quả.
  • Số vốn này là một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của tổ chức khoa học và công nghệ.

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2022. TTO – Chiều 15-2, hàng trăm người dân địa phương đã đến chia buồn với gia đình em Nguyễn Văn Nghĩa – ở xã Tây An, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định – tân sinh viên bị mất tích rồi tử vong ở TP.HCM. + Quyết định công nhận giống vật nuôi, cây trồng mới. Tại thời điểm này, chúng tôi không phản hồi các tín hiệu “không theo dõi” được gửi bởi trình duyệt web. Thông báo cho tôi khi Văn bản bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực.

Công an TP.HCM đã chuyển hồ sơ về Công an Bình Thạnh xử lý theo thẩm quyền. Tùy vào mỗi hình thức mà yêu cầu hồ sơ sẽ khác nhau, tuy nhiên, về cơ bản, quy định hồ sơ và thủ tục sẽ bao gồm các mục dưới đây. D) Các văn bản xác nhận quyền sử dụng hoặc sở hữu hợp pháp các kết quả KH&CN (sao y bản chính). B) Đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KH&CN tại Sở Khoa học và Công nghệ.

Năng lực tạo ra kết quả KH&CN được thể hiện quan việc tự nghiên cứu, phát triển, hoàn thiện, tạo ra kết quả KH&CN cơ quan có thả quyền đánh giá và công nhận. Chính phủ đã dành nhiều quyền lợi cho doanh nghiệp KH&CN với mục đích phát triển nền KH&CN cho Việt Nam nhưng do số lượng còn khiêm tốn, không có lực lượng hỗ trợ đồng hành nên quyền lợi dành cho doanh nghiệp KH&CN còn chưa được đảm bảo. Việc thành lập hiệp hội của các doanh nghiệp KH&CN được kỳ vọng là một giải pháp để cải thiện vấn đề này. Tổ chức khoa học và công nghệ phải tự chịu trách nhiệm về việc lựa chọn tên của tổ chức mình, bao gồm tên đầy đủ bằng tiếng Việt, tên giao dịch quốc tế và tên viết tắt.

B) Bản sao Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN. Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực… Của hồ sơ, trong đó nêu rõ tài liệu, nội dung cần sửa đổi, bổ sung và thời hạn sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa hợp lệ.

Việc thành lập, hoạt động của các tổ chức quy định tại Khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định tại Nghị định này và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Năng lực đánh giá, xếp hạng tổ chức khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân đánh giá độc lập phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tiêu chí, phương pháp đánh giá tổ chức khoa học và công nghệ do tổ chức đánh giá độc lập xây dựng và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. D) Tuân thủ các quy định của pháp luật về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Không vi phạm các điều cấm của pháp luật về khoa học và công nghệ và pháp luật khác có liên quan. Tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài được thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam khi đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Luật khoa học và công nghệ.

Điều kiện thành lập tổ chức khoa học và công nghệ. 2.3 3. Tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các nước tiên tiến, tranh thủ tối đa cơ hội để nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao. Doanh nghiệp ngoài nhà nước được khuyến khích thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của mình hoặc đóng góp vào Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của ngành, địa phương và được hưởng quyền lợi theo quy định của Quỹ.

TPO – Lợi dụng lòng tin của người phụ nữ, trong thời gian quen biết, Hà đã nhiều lần lừa đảo để chiếm đoạt tài sản hơn 4 tỷ đồng. Nỗ lực của Fed nhằm kiềm chế lạm phát với một loạt đợt tăng lãi suất trong năm nay tạo cảm giác đan xen giữa hy vọng và lo lắng cho các nước đang phát triển. Với Gói chi trả lương nâng cấp của SHB, khách hàng doanh nghiệp và cán bộ nhân viên sẽ được hưởng rất nhiều ưu đãi giá trị đến hàng chục triệu mỗi năm. Công ty TNHH Điện tử CreativeVietnam sin (Đài Loan) vừa quyết định điều chỉnh tăng vốn đầu tư tại Việt Nam nhằm vượt ra khỏi chuỗi cung ứng Trung Quốc. Chiều ngày 14/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ngài Alok Kumar Sharma, Bộ trưởng Chính phủ Anh, Chủ tịch Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam nhằm thúc đẩy việc triển khai kết quả Hội nghị. 15 FTA có hiệu lực đã và đang mở rộng “cánh cửa” thị trường cho hàng hóa xuất khẩu để Việt Nam kết nối và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và mạng lưới sản xuất toàn cầu.

Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành để thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền. Đồng thời giấy chứng nhận doanh nghiệp Khoa học Công nghệ còn là căn cứ để xem xét thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Trình tự, thủ tục đăng ký thành lập tổ chức khoa học và công nghệ. 3.2 2. Theo dự thảo, Quỹ do doanh nghiệp thành lập để tạo nguồn tài chính đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ của doanh nghiệp nhằm đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Như vậy, thời hạn cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ là 13 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị chứng nhận của doanh nghiệp, nếu quá trình thẩm định phức tạp thì được kéo dài thêm nhưng tối đa không quá 18 ngày.

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tập trung triển khai 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Thứ năm,đầu tư vốn mồi. Hiện các startup khó gọi vốn, còn các quỹ lại “đóng băng” không giải ngân được.

Trường hợp doanh nghiệp không báo cáo theo quy định trong 03 năm liên tiếp, cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc thu hồi giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư này. Doanh nghiệp có doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ đáp ứng điều kiện tỷ lệ doanh thu đạt tối thiểu 30% trên tổng doanh thu của 01 (một) trong 03 năm liền kề trước thời điểm nộp hồ sơ đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Sau khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, để được công nhận là công ty khoa học công nghệ, công ty cần được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Trường hợp thành lập tổ chức khoa học và công nghệ để phát triển ngành khoa học và công nghệ mới thì tổ chức khoa học và công nghệ phải có ít nhất (một) người có trình độ đại học trở lên thuộc ngành đăng ký hoạt động làm việc chính thức. Hướng dẫn các địa phương xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong từng giai đoạn.

Các hình thức thành lập tổ chức khoa học và công nghệ. DNVN – Tại Thông báo số 40/TB-VPCP, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu thành lập Trung tâm năng lượng tái tạo nhằm giúp đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm pháp luật, quản trị quốc gia trong lĩnh vực này. Thống nhất quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trong phạm vi cả nước và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách cụ thể để bảo đảm phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu. C) Thành lập tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài ở Việt Nam và thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ của Việt Nam ở nước ngoài. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân là tổ chức hoạt động phi lợi nhuận để tài trợ không hoàn lại, cho vay với lãi suất thấp hoặc không lấy lãi, bảo lãnh vốn vay phục vụ yêu cầu phát triển khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính lập dự toán chi đầu tư phát triển khoa học và công nghệ, dự toán chi sự nghiệp khoa học và công nghệ theo đề xuất dự toán của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Những bước tiến của ngành nông nghiệp Quảng Ngãi sau 25 năm tái lập tỉnh. Bế mạc Techfest và trao giải Quán quân Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2021. E) Văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép đặt trụ sở của chi nhánh. Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn cụ thể các khoản 1, 2 và 3 Điều này. C) Trụ sở chính có địa chỉ được xác định rõ theo địa danh hành chính, có số điện thoại, số fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

+ Nếu hồ sơ doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu theo quy định thì Sở Khoa học và Công nghệ sẽ cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ. LĐLĐ tỉnh đề ra mục tiêu trong năm 2022 và 2023, đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Thanh Hóa đóng góp 100 nghìn sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, phát triển kinh tế – xã hội và đổi mới tổ chức, hoạt động công đoàn. Phối hợp với các cơ quan liên quan (Cục Sở hữu trí tuệ, Cục Trồng trọt, Cục Bản quyền tác giả) trong việc tạo điều kiện thuận lợi giúp doanh nghiệp doanh nghiệp khoa học và công nghệ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Với cách phân loại này, các tổ chức khoa học và công nghệ công lập sẽ căn cứ vào nguồn thu của đơn vị để tự xác định tổ chức mình thuộc loại nào để trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt phương án tự chủ của tổ chức. Thực tế, hàng năm, doanh nghiệp vẫn rót hàng chục ngàn tỷ đồng rất nhiều cho khoa học công nghệ.